Remisser

Förslag till förordning om en Digital Portal

Den 2 maj 2017 presenterade kommissionen ett åtgärdspaket i syfte att förstärka efterlevnaden och funktionen av den inre marknaden. En del av detta paket, som består av tre delar, utgörs av ett förslag till en förordning för att skapa en samlad Digital Portal. Initiativet om en samlad ...

Läs Remiss

Förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

Utrikesdepartementet (Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad) översänder härmed Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg som syftar till att hjälpa kommissionen att begära in nödvändig information direkt ifrån ...

Läs Remiss

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Ds 2017:19 I april 2016 antogs EU:s allmänna dataskyddsförordning. Genom förordningen införs enhetliga, generella krav på behandling av personuppgifter. Förordningen ersätter dataskyddsdirektivet, som i Sverige har genomförts huvudsakligen genom personuppgiftslagen (1998:204). Remissinstanser

Läs Remiss
 

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Fi2017/02080/S1 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen.  Remissvar Srf konsulternas förbund har inget att invända mot förslaget i promemorian om att det utvidgade ...

Läs Remissvar

Redovisning av ianspråktagen ersättningsfond i K2 Årsredovisning i mindre företag

Dnr 17-63 Förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 28 april 2017 beslutat att remittera ett förslag till tillägg om redovisning av en ianspråktagen ersättningsfond i ...

Läs Remiss
1 2 3 26
 
26
Jun
26 Jun

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera