Bokslutsrapport och Periodbokslutsrapport

En Bokslutsrapport för ett helt räkenskapsår, eller en Periodbokslutsrapport för en del av året, är ett kvalitetskvitto för företagets redovisning. Det visar att man har följt lagar och regler, samt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Rimlighetsanalyser av redovisningen har gjorts för att de rapporter som upprättas ska ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Det är en trygghet för alla som tar del av företagets finansiella rapporter.

Bara den som är Auktoriserad Redovisningskonsult och som utfört sitt uppdrag enligt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko kan lämna en Bokslutsrapport.

En grundläggande förutsättning är att företaget och redovisningskonsultens redovisningsbyrå har upprättat ett uppdragsavtal som definierar uppdragets omfattning och ansvarsfördelning. Uppdragsavtalet beskriver förutsättningarna för hur uppdraget ska utföras; vem som gör vad och när.

Ett naturligt och snabbt kvalitetskvitto

Bokslutsrapporten kan lämnas om kraven i Reko är uppfyllda. Den bygger på att kvaliteten skapas i det löpande arbetet med företagets redovisning och stäms av fortlöpande istället för genom rättelser i efterhand. Att göra rätt från början är ett naturligt och effektivt sätt att skapa kvalitet i redovisningen och genom att uppfylla kraven kan en Bokslutsrapport därför lämnas så snart redovisningen är klar. Det krävs ingen extra analys i efterhand.

En Bokslutsrapport kan lämnas i samband med att ett årsbokslut eller en årsredovisning upprättas. Information om att företaget har fått detta kvalitetskvitto lämnas genom en not i årsbokslutet/årsredovisningen. På så sätt ser alla läsare att redovisningen är kvalitetssäkrad. Kreditupplysningsföretagen har även valt att publicera denna viktiga information i sina företagsupplysningar.

Periodbokslutsrapporten

För en del av ett år kan en Periodbokslutsrapport upprättas. Principerna är samma som för Bokslutsrapporten. Genom att arbeta enligt kraven i Reko kan man göra en kvalitetskoll för redovisningen vid olika tidpunkter under pågående räkenskapsår. Det ger viktig information till exempelvis banker och kreditgivare i deras löpande uppföljning av kundföretagens resultat och ställning.

För alla företagsformer

En Bokslutsrapport kan lämnas för alla företagsformer, även för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag. Det är alltså inte bara aktiebolag som kan få ett kvalitetskvitto för sin redovisning, och en Bokslutsrapport kan lämnas även för aktiebolag som har kvar sin revision. Förutom revisionsberättelsen får man då ett kvalitetskvitto på att den löpande redovisningen och rapporteringen uppfyller kraven enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, och är rimlighetsbedömd.
Redovisning och revision är två separata tjänster, så det finns inget motsatsförhållande mellan Bokslutsrapporten och Revisionsberättelsen.

Har du ytterligare frågor om Bokslutsrapporten är du välkommen att kontakta oss på bokslutsrapporten@srfkonsult.se.

 
25
Jul
25 Jul

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera