Antagningskrav

För att bli Auktoriserad Lönekonsult ska du uppfylla de antagnings- och behörighetskrav som Srf konsulterna har fastställt. Varje ansökan valideras och prövas individuellt mot de riktlinjer som Srf auktorisationsråd har beslutat om.

Utbildning och yrkeserfarenhet

För att bli Auktoriserad Lönekonsult ska du ha genomfört godkänd löneutbildning eller bedöms ha inhämtat jämförbar kompetens på annat sätt. Annat sätt motsvarar mångårig yrkeserfarenhet och genomförda kurser inom löneområdet. För att vara behörig att ansöka om auktorisation ska du uppfylla ett av två kriterier:

 1. minst sex års yrkeserfarenhet med arbetsuppgifter inom löneområdet
 2. examen från validerad YH-utbildning eller motsvarande och tre års yrkeserfarenhet inom löneområdet

Srf konsulterna godkänner utbildningar som uppfyller föreningens krav. I första hand är det äldre KY-utbildningar och YH-utbildningar med inriktning på lön som fått detta godkännande. Srf konsulterna godkänner också andra löneutbildningar eller högskoleutbildningar som motsvarar dessa krav. 

Specifika kompetenser inom löneområdet för auktorisation som lönekonsult:

De områden som du förväntas behärska för att ansöka om att bli Auktoriserad Lönekonsult är:

 • Löneberedningsrutiner och det löpande lönearbetet inklusive något av marknadens vanliga lönesystem
 • Anställningsformer och kollektivavtal
 • Arbetsrättsliga lagar som direkt får tillämpning i löneberedningen så som t ex lagstiftning gällande sjukdom, föräldraledighet, semester och övriga ledigheter
 • Löneformer och lönedelar i lag och avtal
 • Personalskatter och grund för sociala avgifter
 • Reseräkningar och traktamenten
 • Grundläggande förmånsrätt
 • Grundläggande ekonomikompetens med koppling till löneområdet
 • Grundläggande förståelse och tolkning av kollektivavtal

I din ansökan anger du tre referenspersoner som kan styrka din lönekompetens inom ovanstående områden.

 

Eftergymnasial utbildning

Om du har tre års yrkeserfarenhet och en examen från en validerad yrkeshögskola eller kvalificerad yrkesutbildning inom lön uppfyller du kraven för Auktoriserad Lönekonsult. Vidare krävs att utbildningens omfattning uppgick till minst 300 yrkeshögskolepoäng (yhp)* alternativt 90 Högskolepoäng (hp) eller motsvarande inom nedanstående kompetensområden.

När det gäller olika YH-skolor så validerar Srf konsulterna utbildningsplaner utifrån dessa förutsättningar. Dessa kompetensområden motsvarar inte vad kursen ska heta, det viktiga är att ämnena täcks in av utbildningsplanen. Det innebär i praktiken att t ex arbetsrätt kan vara ett ämne som finns uppdelat i flera pass, men att Srf konsulternas krav för auktorisation uppfylls ändå, sammantaget.

Kompetensområden för validerad utbildning

 • Lönehantering 60 yhp
 • Lönesystem 20 yhp*
 • Arbetsrätt 30 yhp
 • Personalekonomi och personalredovisning 30 yhp*
 • Personalarbetets innehåll och processer 30 yhp
 • Pensioner och försäkringar 10 yhp*
 • Förmånsrätt 10 yhp*
 • Resereglementen 10 yhp*
 • Valfria relevanta ämnen 100 yhp

Exempel på valfria relevanta ämnen:

 • Lönehantering
 • Arbetsrätt
 • Förmånsrätt
 • Pensioner och försäkringar
 • Personalredovisning
 • Personalekonomi
 • Personalarbetets innehåll och processer
 • Fackengelska inom löneområdet
 • Systemförvaltning**
 • Kommunikation och information**
 • Konsultativt arbetssätt**

*förändring i ämne; Lönesystem ingick tidigare i Lönehantering tillägg med 20yhp, Personalekonomi har utökats med personalredovisning, Pensioner och försäkringar samt Förmånsrätt var tidigare ett valfritt ämne, Resereglementen har tillkommit som en specificerad kurs

** tillkommande valfria ämnen som är:

 • Systemförvaltning, Förståelse för verksamheten för att kunna bedöma vilka delar av processer som hela organisationen använder eller vilka som bör tas standardiseras
 • Kommunikation och information, Presentera, skriva, förmedla information klart och tydligt, lyssna in och hantera information från andra
 • Konsultativt arbetssätt, Proaktivitet, omvärldsbevakning. Hitta lösningar på svåra och komplexa frågor. Till exempel att hantera integritetsfrågor, eller hur man ska få övriga organisationen att öka användning av Self Service. Förmågan att se förbättringsmöjligheter i lönevardagen som t ex analys av varför olika situationer uppstår kring löneberäkningar, förfrågningar, retrohantering. Förmågan att hantera mottagande, externa/interna partners och enheter för uppfylla avtal

Auktorisation kan erhållas av den som

 1. är yrkesverksam inom löneområdet
 2. inte är i konkurs
 3. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
 4. inte har belagts med näringsförbud
 5. inte är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall m.m.
 6. inte är underkastad någon rådighetsinskränkning i annat land motsvarande dem under b-e
 7. är känd som pålitlig och hederlig och även i övrigt bedöms lämplig att utöva verksamhet som lönekonsult
 8. har minst sex (6) års praktisk erfarenhet av löneområdet och äger god kännedom om gällande rättsregler inom lön- ekonomi- och personalområdet genom föreningens validering eller
 9. har minst tre (3) års praktisk erfarenhet av löneområdet och därmed sammanhängande verksamhet samt examinerats från godkänd löneutbildning
 10. har genomgått Srf konsulternas auktorisationsseminarium för lönekonsulter.

Här hittar du våra kurser inom lön >>

Fortsatt kompetensutveckling

Som Auktoriserad Lönekonsult förväntas du fortbilda dig inom löneområdet och kontinuerligt delta i olika former av kompetensutveckling. Det är föreningens målsättning att successivt skärpa kraven för auktorisation.

Vid frågor, kontakta lon@srfkonsult.se

 
25
sep
25 sep

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender