Länkar till lagar och normgivning

Här hittar du länkar till lagar och förordningar avseende lön, redovisning och skatt.
Bokmärk gärna den här webbsidan på din dator så att du på ett enkelt sätt kommer åt den.

 

Skatterätt

Inkomstskattelagen (IL)
Mervärdesskattelagen (ML)
Mervärdesskatteförordningen
Skatteflykt
Skatteförfarandelagen (SFL)
Skatteförfarandeförordningen
Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta


Bolagsrätt

Aktiebolagslagen (ABL)
Aktiebolagsförordning
Bostadsrättslag
Bostadsrättsförordning
Ekonomiska föreningar
Ekonomiska föreningar, förordning
Handelsbolag och enkla bolag
Handelsregisterlag
Handelsregisterförordning
Stiftelselag
Stiftelseförordning
Utländska filialer
Utländska filialer, förordning 


Lön

Arbetsmiljölagen (AML)
Arbetsmiljöförordningen
Arbetstidslagen (ATL)
Arbetstidsförordning
Diskrimineringslagen
Förtroendemannalagen (FML)
Föräldraledighetslagen
Lag om anställningsskydd (LAS)
Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Lag om medbestämmande (MBL)
Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt
Lag om sjuklön
Lag om offentlig anställning, LOA
Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Lag om ledighet av trängande familjeskäl
Lag om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare
Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Lag om styrelserepresentation för de privatanställda
Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Lag om rättegång i arbetstvister
Lönegarantilagen
Lag om utstationering av arbetstagare
Lag om arbetstagarinflytande i europabolag
Semesterlagen
Studieledighetslagen (SLL)


Redovisning

Bokföringslag
Årsredovisningslag
Vissa årsredovisningsfrågor, förordning


Bokföringsnämnden

(vägledning, pdf)

BFNAR 2017:3 Årsbokslut

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2)

BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1)

BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1)


Rex/SALK

Dataskyddslagen
Dataskyddsförordningen
Penningtvättslag
Straff för penningtvättsbrott