Länkar till lagar och normgivning

Här hittar du länkar till lagar och förordningar avseende lön, redovisning och skatt.
Bokmärk gärna den här webbsidan på din dator så att du på ett enkelt sätt kommer åt den.


Covid-19 relaterade lagar

Se även Srf konsulternas Corona-sida samt regeringens information till företagare
Lag om omställningsstöd
Lag om stöd vid korttidsarbete


Skatterätt

Inkomstskattelag (IL)
Lag om rapporteringspliktiga arrangemang
Lag om skattereduktion för grön teknik
Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)
Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Dubbelbeskattningsavtal
Kupongskatt
Rådets direktiv 2006/112/EG (momsdirektivet)
Mervärdesskattelag (ML)
Mervärdesskatteförordning
Lag om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster
Lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund
Förordning om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund
Lag om skatteflykt


Punktskatter

Alkoholskattelag
Energiskattelag
Avfallsskattelag
Trängselskattelag
Trafikförsäkringspremieskatt
Kemikalieskatt
Flygskatt
Avfallsförbränningsskatt
Skatt på plastbärkassar


Skatteförfarande

Skatteförfarandelag (SFL)
Skatteförfarandeförordning
Förvaltningslag
Skattebrottslag
Förvaltningsprocesslag
Lag om preskription av skattefordringar m.m.
Lag om dröjsmålsavgift
Lag om förhandsbesked i skattefrågor
Lag om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
Lag om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik


Bolagsrätt

Aktiebolagslag (ABL)
Aktiebolagsförordning
Bostadsrättslag
Bostadsrättsförordning
Handelsregisterlag
Handelsregisterförordning
Lag om ekonomiska föreningar
Lag om ekonomiska föreningar, förordning
Lag om handelsbolag och enkla bolag
Lag om utländska filialer
Stiftelselag
Stiftelseförordning
Utländska filialer, förordning 


Fastigheter

Jordabalken
Fastighetstaxeringslag
Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Lag om statlig fastighetsskatt
Lag om kommunal fastighetsavgift


Lön

Arbetsmiljölag (AML)
Arbetsmiljöförordning
Arbetstidslag (ATL)
Arbetstidsförordning
Diskrimineringslag
Förtroendemannalag (FML)
Föräldraledighetslag
Lag om anställningsskydd (LAS)
Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt
Lag om sjuklön
Lag om offentlig anställning (LOA)
Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Lag om styrelserepresentation för de privatanställda
Lag om rättegången i arbetstvister (LRA)
Lag om utstationering av arbetstagare
Lag om arbetstagarinflytande i europabolag
Lönegarantilag
Semesterlagen
Studieledighetslag (SLL)


Redovisning

Bokföringslag (BFL)
Årsredovisningslag (ÅRL)
Vissa årsredovisningsfrågor, förordning


Bokföringsnämnden

(vägledning, pdf)
BFNAR 2020:5 Redovisning av fusion
BFNAR 2013:2 Bokföring
BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1)
BFNAR 2007:4  Definitioner och begrepp
BFNAR 2006:11 Gränsvärden
BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1)
BFNAR 2004:2 Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet
BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion
BFNAR 2002:12 Koncernbegreppet enlig BFL
BFNAR1999 1 Fusion av helägt aktiebolag


Rex/SALK

Dataskyddslag
Dataskyddsförordning
Penningtvättslag
Lag om straff för penningtvättsbrott 
Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsare)

 
26
sep
26 sep

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket  – moms för augusti 2021 vara bokförd ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender