Länkar till lagar och normgivning

Här hittar du länkar till lagar och förordningar avseende lön, redovisning och skatt.
Bokmärk gärna den här webbsidan på din dator så att du på ett enkelt sätt kommer åt den.

Covid-19 relaterade lagar

Lag om omställningsstöd
Lag om stöd vid korttidsarbete

Skatterätt

Inkomstskattelag (IL)
Lag om rapporteringspliktiga arrangemang
Lag om skattereduktion för grön teknik
Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)
Mervärdesskattelag (ML)
Mervärdesskatteförordning
Skatteflykt
Skatteförfarandelag (SFL)
Skatteförfarandeförordning


Bolagsrätt

Aktiebolagslag (ABL)
Aktiebolagsförordning
Bostadsrättslag
Bostadsrättsförordning
Handelsregisterlag
Handelsregisterförordning
Lag om ekonomiska föreningar
Lag om ekonomiska föreningar, förordning
Lag om handelsbolag och enkla bolag
Lag om utländska filialer
Stiftelselag
Stiftelseförordning
Utländska filialer, förordning 


Lön

Arbetsmiljölag (AML)
Arbetsmiljöförordning
Arbetstidslag (ATL)
Arbetstidsförordning
Diskrimineringslag
Förtroendemannalag (FML)
Föräldraledighetslag
Lag om anställningsskydd (LAS)
Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt
Lag om sjuklön
Lag om offentlig anställning (LOA)
Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Lag om styrelserepresentation för de privatanställda
Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Lag om rättegången i arbetstvister (LRA)
Lag om utstationering av arbetstagare
Lag om arbetstagarinflytande i europabolag
Lönegarantilag
Semesterlagen
Studieledighetslag (SLL)


Redovisning

Bokföringslag (BFL)
Årsredovisningslag (ÅRL)
Vissa årsredovisningsfrågor, förordning


Bokföringsnämnden

(vägledning, pdf)

BFNAR 2017:3 Årsbokslut

BFNAR 2013:2 Bokföring

BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2)

BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1)

BFNAR 2007:4  Definitioner och begrepp

BFNAR 2006:11 Gränsvärden

BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1)

BFNAR 2004:2 Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion

BFNAR 2002:12 Koncernbegreppet enlig BFL

BFNAR1999 1 Fusion av helägt aktiebolag


Rex/SALK

Dataskyddslag
Dataskyddsförordning
Penningtvättslag
Lag om straff för penningtvättsbrott

 
25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender