Srf Nyhetsbevakning

29 september, 2022 10:02
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål om skattetillägg vid frågan om avdragsförbudet är tillämpligt på kapitalförlust på fordran som förvärvats…
29 september, 2022 09:54
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underinstansernas avgörande gällande ansökningstid för skattelättnader enligt lagen om Forskarskattenämnden.
29 september, 2022 09:48
Skatteverket lanserar en ny e-tjänst som framför allt vänder sig till fastighetsägare och bostadsbolag som upptäcker fel i folkbokföringen och…
26 september, 2022 13:55
Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes genom acklamation. Acklamation innebär att ledamöterna i kammaren…
26 september, 2022 13:50
Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 38, samma nivå som föregående vecka.
26 september, 2022 10:42
Medlingsinstitutets (MI) analys visar en löneutveckling i Europa och USA i liknande eller högre takt jämfört med före pandemin. Kraftigt…
20 september, 2022 12:24
Skatterättsnämndens förhandsbesked gör gällande att ettårsregeln endast är tillämplig när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdas…
20 september, 2022 12:10
Företag som har komplexa beskattningsfrågor kan via en ny tjänst på Skatteverkets hemsida få direktkontakt med en expert hos Skatteverket…
20 september, 2022 11:26
Swedbank varnar för pågående smishingkampanj då ett stort antal kunder via sms har uppmanats att uppdatera ett spärrat BankID via…
20 september, 2022 10:27
Riksbanken har  beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att…
19 september, 2022 18:10
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska bolags sammanlagda räntebärande värdepappersskuld var 9 088 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är…
19 september, 2022 17:58
Statistikmyndighetens (SCB) visar nästan oförändrat utsläpp av växthusgas från svensk ekonomin i årets Q1 jämfört med i fjol samtidigt med…
Till SRFs hemsida