Remisser

 

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

Diarienummer: Ju2022/02004 Remissinstanser Remissvar: De företag som Srf konsulternas medlemmar främst bistår med tjänster berörs främst av de delar i förslaget som rör koncerndefinitionen och uppställningsformen för eget kapital. Vi har mot bakgrund av det valt att endast lämna

Läs Remissvar
 

Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Diarienummer: N2021/02580 Remissvar: Mot bakgrund av Srf konsulternas verksamhetsområde har vi främst inriktat vårt remissvar på de förslag som direkt rör redovisnings- och lönekonsulternas verksamhetsområde, dvs. förslagen till ändringar i bokföringslagen (1999:1078), BFL och

Läs Remissvar
 

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Fi2021/04052 Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna tillstyrker förslaget.  

Läs Remissvar
 

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Fi2021/03348 Remissinstanser Remissvar:  Srf konsulterna (Srf) har inga synpunkter på förslaget att nybilspriset för miljöanpassade bilar sätts ned med ett schablonberäknat belopp vid en beräkning av förmånsvärdet. Enligt Srf konsulternas uppfattning bör dock reglerna tillämpas på

Läs Remissvar
 

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Diarienummer: Fi2021/03915 Remissinstanser Synpunkter Srf konsulterna tillstyrker den föreslagna förlängningen, men förordar att förlängningen i stället bestäms – i första hand till tolv månader så att skatte- och avgiftsfriheten gäller t.o.m. den 31 december 2022, och –

Läs Remissvar