Remisser

 

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Fi2021/03348 Remissinstanser Remissvar:  Srf konsulterna (Srf) har inga synpunkter på förslaget att nybilspriset för miljöanpassade bilar sätts ned med ett schablonberäknat belopp vid en beräkning av förmånsvärdet. Enligt Srf konsulternas uppfattning bör dock reglerna tillämpas på

Läs Remissvar
 

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Diarienummer: Fi2021/03915 Remissinstanser Synpunkter Srf konsulterna tillstyrker den föreslagna förlängningen, men förordar att förlängningen i stället bestäms – i första hand till tolv månader så att skatte- och avgiftsfriheten gäller t.o.m. den 31 december 2022, och –

Läs Remissvar
 

Tryggare bostadsrätt

Ju2021/03758 Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tryggare Bostadsrätt (Dnr Ju2021/03758). Promemorian kompletterar betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31). Betänkandet och promemorian

Läs Remissvar
 

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under sommaren 2022

Fi2021/03062 Syftet med förslaget är att öka incitamentet för att anställa ungdomar under sommaren genom att tillfälligt införa ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter. Betänkandet har remitterats till Srf konsulternas förbund. Remissinstanser Remissvar: Allmänt I promemorian

Läs Remissvar
 

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Diarienummer: Fi2021/03225 Remissinstanser Bakgrund I promemorian föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens 30 000 kr till 80 000 kr per beskattningsår. Synpunkter Srf konsulterna tillstyrker den föreslagna ändringen, men förordar att

Läs Remissvar
 
17
aug
17 aug

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:  – momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och  – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den  ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender