Remisser

 

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning och koncernredovisning

Dnr 2021:82 Remissvar: Srf konsulterna tillstyrker förslaget att upphäva punkt 9.3 i BFNAR 2012:1 som innebär att ett företag för särskilt ändamål, SPE, ska omfattas av koncernredovisningen om moderföretaget har bestämmande inflytande utan att vara ägare. Med den nuvarande lydelsen

Läs Remissvar
 

En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Fi2021/02569 Remissinstanser Remissvar: Stora delar av näringslivet har drabbats hårt av pandemin. Att de som drabbats extra hårt genom krav på återbetalning av stöd på grund av enstaka dagars försening nu ges en möjlighet att få stöd vid korttidsarbete välkomnas av Srf konsulternas

Läs Remissvar
 

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Fi 2021/02354 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. Remissinstanser Remissvar: I promemorian förslås en särskild begränsningsregel som innebär att

Läs Remissvar
 

Skattelättnad för cykelförmån

Fi2021/01840 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna ser positivt på promemorians förslag som syftar till att öka

Läs Remissvar
 

Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

Fi2021/01904 Srf konsulternas förbund lämnar härmed synpunkter på ovanstående promemoria. Srf konsulterna stödjer förslaget i helhet och särskilt att regelverket för stöd vid korttidsarbete bibehålls. Att förutsättningarna hålls intakta med tidigare anpassning av lagen

Läs Remissvar
 
26
sep
26 sep

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket  – moms för augusti 2021 vara bokförd ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender