Remisser

 

Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Diarienummer: Fi2021/00808 Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Läs Remissvar
 

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

FI dnr 20-22556 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag på villkor för tjänstepensionsföretag. Det gäller införande av särskilt kapitalkrav för tjänstepensionsföretag som investerar i tillgångar med direkt exponering mot

Läs Remissvar
 

Förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Diarienummer: Ä 2021-1221 Remissinstanser Remissvar: Srf konsulternas förbund har fått ert förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (diarienummer Ä 2021-1221) på remiss. Med undantag av

Läs Remissvar
 

Förslag till föreskrifter om kassaregister – standardexport av data från journalminne m.m.

Remissinstanser Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om kassaregister: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister, SKVFS 2020:X (dnr 8-634220) Skatteverkets

Läs Remiss
 

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Fi2020/04897 Remissinstanser Srf konsulternas förbund har fått rubricerad promemoria på remiss och avger härmed följande remissvar. Inledning Vi tillstyrker förslagen i promemorian. Vi vill framföra följande kommentarer avseende avsnitten 4.4 Skatteförfarandet och 4.8 Skattereduktioner

Läs Remiss