Remisser

 

Förslag till föreskrifter om kassaregister – standardexport av data från journalminne m.m.

Remissinstanser Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om kassaregister: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister, SKVFS 2020:X (dnr 8-634220) Skatteverkets

Läs Remiss
 

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Fi2020/04897 Remissinstanser Srf konsulternas förbund har fått rubricerad promemoria på remiss och avger härmed följande remissvar. Inledning Vi tillstyrker förslagen i promemorian. Vi vill framföra följande kommentarer avseende avsnitten 4.4 Skatteförfarandet och 4.8 Skattereduktioner

Läs Remiss
 

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

Remiss av SOU 2020:50 Fi2020/04059 Remissinstanser Remissvar: Sammanfattning Enligt Srf konsulternas uppfattning kan huvudförslaget leda till en väsentlig förenkling. Srf konsulternas uppfattning är emellertid att det alternativa förslagspaketet, med vissa justeringar, trots det är ett

Läs Remissvar
 

Kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020) 749

Fi2021/00003 Av förslaget framgår bl.a. följande. Det enda verktyg som kommissionen för närvarande har för att främja en enhetlig tillämpning av EU:s mervärdesskatteregler är en rådgivande kommitté, den s.k. mervärdesskattekommittén. Eftersom mervärdesskattekommittén är en

Läs Remissvar
 

Rekommendation om Granskning av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF)

för årsredovisningar och koncernredovisningar för företag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader inom EU Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad rekommendation. Förbundets medlemmar berörs i väldigt liten omfattning av

Läs Remissvar
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender