Svar: 2022-10-30
Remisslänk: Remiss 2022-10-20
Finansdepartementet

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Fi2022/02813

Remissvar

Srf konsulternas förbund har valt att lämna synpunkter på förslagen i promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil. Srf konsulternas förbund har tidigare lämnat synpunkter på SOU 2019:36 Skattelättnad för arbetsresor.

Srf konsulternas förbund har inget att invända mot det förslag som nu remitteras i promemorian. Däremot anser vi att man i promemorian inte tillräckligt har noterat konsekvenserna av de nya föreslagna reglerna i förhållande till reglerna om skattereduktion för arbetsresor. Detta gäller framför allt de företag som arbetar inom lönebranschen och systemleverantörer. Dessa företag har under en lång tid arbetat med förberedelse för att kunna lämna uppgifter i arbetsgivardeklarationen på ett korrekt sätt. För dessa företag får förändringarna av reglerna om arbetsresor konsekvenser och kräver ytterligare arbete.

 

Tillbaka till övriga remisser