Svar: 2020-06-11
Remisslänk: Remiss 2020-06-04
Bokföringsnämnden

Förslag om allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

ISSN 1404-5761

Srf konsulternas förbund har erbjudits möjlighet att svara på ert förslag till nya allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:X) samt följdändringar i K2 och K3.

Vi tillstyrker principen att ta upp särskilda redovisningsfrågor kopplade till coronaviruset i ett särskilt allmänt råd. För att tydliggöra och minska antalet tolkningsfrågor som kan komma att dyka upp menar vi att det vore bra om rådet kompletterades med kommentarer. Vi anser också att fler frågor än de nu föreslagna bör regleras.

Kommentarer till Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

I punkterna två och tre används begreppet ”andra liknande utgifter”. Begreppet kompletterar de uppräknade utgifterna hyra och leasingavgifter. För att tydliggöra vilken typ av utgifter som kan komma att omfattas och, kanske framförallt, vilka som inte kan omfattas av det allmänna rådet bör punkterna kompletteras med en kommentar.

Det allmänna rådet reglerar nu enbart frågan om rabatt på hyra, leasingavgifter och andra liknande utgifter. I spåren av coronapandemin har stödpaket levererats enligt vilka bland annat

  • företag får anstånd med betalningar,
  • företag får lägre arbetsgivaravgifter,
  • hyresvärdar kan få stöd för rabatterad hyra till vissa hyresgäster, och
  • företag i allmänhet kan få stöd för att personal inte jobbar full tid (så kallat korttidsarbete).

Det kan även noteras att ett särskilt omställningsstöd med stor sannolikhet kommer att införas.

Även dessa olika stöd och anstånd väcker redovisningsfrågor. Det är dessutom så att villkoren för stöden i vissa fall kan leda till att redovisningsfrågorna blir avgörande för om ett företag är berättigat till stödet eller inte. Ett exempel på detta är stödet för korttidsarbete där ett villkor är att den sökande inte får vara skyldig att upprätta kontrollbalansräkning vid ansökningstidpunkten.

Vi anser att redovisningen av stöd för korttidsarbete och stöd till hyresvärdarna och bör regleras i detta allmänna råd på ett sätt så att stöden kan intäktsföras i den period de rätteligen hör hemma. Vi menar att stödet för korttidsarbete ska kunna intäktsföras i den period de anställda faktiskt är permitterade och att stödet till hyresvärdarna ska kunna periodiseras till den period som rabatten faktiskt ges (april – juni).

De tolkningar som har redogjorts för avseende redovisning av stöden ger uttryck för uppfattningen att stöden inte kan hänföras till rätt period om ett företag tillämpar K2 eller K3, men det kan det om företaget tillämpar IFRS. De stöd som lämnas med anledning av covid-19 är tydligt kopplade till vissa givna perioder och det är logiskt att redovisa intäkten under den period stödet avser. Det borde därför möjliggöras även i K2 och K3 för dessa specifika stöd.

De beslutade stöden har till syfte att hjälpa företag som hamnat i kris på grund av covid-19, att då försvåra möjligheten till matchning mellan intäkter och kostnader är enligt vår uppfattning helt fel. Agerandet bör vara lösningsorienterat i detta läge, det vill säga se till att regelverken inte förhindrar de syften stöden har.

Som bilaga 1 återfinns ett förslag på hur det allmänna rådet kan kompletteras med fler punkter. Bilagan utgår från Bokföringsnämndens remitterade förslag och är ändringsmarkerad med våra tillkommande förslag. Som bilaga 2 återfinns ett förslag på ny kommentartext.

Denna bilaga innehåller det kompletta allmänna rådet så som det skulle bli om Bokföringsnämnden följer vårt förslag till ändringar.

Kommentarer till ändringsallmänna råden avseende K2, K3 och Årsbokslut

Det vore önskvärt att ändra så lite som möjligt i de befintliga allmänna råden. Samtidigt är det självklart viktigt att det inte uppkommer en diskussion avseende huruvida det nya allmänna rådet är tillämpningsbart eller inte.

Som vi ser det är det inte helt självklart att det är nödvändigt med ändringar i regelverken K2, K3 och Årsbokslut.  Det nya allmänna rådet kommer att gälla under en begränsad tid och det anges att det får tillämpas inom ramen för K2, K3 och Årsbokslut. När det gäller det troligen kommande omställningsstödet finns förslag på särskilda skatteregler i den föreslagna lagen som får tillämpas istället för inkomstskattelagen. Fungerar den principen bör det kunna gälla även här.

Men då det inte kan vara fel att i K2, K3 och årsbokslut skriva in att det nya allmänna rådet får tillämpas motsätter vi oss inte förslagen. Att inte göra det är mer en fråga om att minska arbetsbelastningen för nämnden och antalet regeländringar.

Bilaga 1

Bilaga 2

Remissinstanser

Sven Inge Danielsson

Ordförande Srf konsulternas redovisningsgrupp

Roland Sigbladh

Förbundsdirektör och vd
Tel: 010-483 80 76
Tillbaka till övriga remisser
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2020-02-29 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender