Svar: 2021-01-11
Remisslänk: Remiss 2020-12-18

Förslag om allmänna råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om allmänna råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (ert dnr 2020:149).

Remissinstanser

Sammanfattning

Srf konsulternas förbund har erbjudits möjlighet att svara på ert förslag till nya allmänna råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (ert dnr 2020:149).

Vi tillstyrker principen att det blir möjligt att redovisa ett coronarelaterat stöd som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till. Däremot anser vi att denna möjlighet bör bygga på en rimlighetsbedömning av att stödet kommer att erhållas istället för att det ska föreligga ett faktiskt beslut vid avgivandet av årsbokslut, årsredovisning eller koncernredovisning. Vi vill också ha förtydliganden avseende ikraftträdandet och vad gäller vilken period de olika stöden kan hänföras till. Våra kommenterar och förslag till justeringar utvecklas nedan.

För att tydliggöra och minska antalet tolkningsfrågor som kan komma att dyka upp menar vi att det vore bra om rådet kompletterades med kommentarer. Vi anser däremot att det är viktigare att justeringarna i rådet beslutas än att lägga ned ytterligare tid på att skriva kommentarer. Vi vill däremot uppmuntra Bokföringsnämnden att löpande lägga ut frågor och svar i de fall oklarheter kring tolkningen av det allmänna rådet uppkommer.

Srf konsulternas kommentarer och förslag till ändringar

Ikraftträdandet
Av remissbrevet framgår att ändringarna får tillämpas när årsbokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar avges från och med beslutsdatumet. Av förslaget framgår att det allmänna rådet ska börja gälla viss månad och dag (utgår från att det är 20 januari det ska vara). Det är oklart om det är möjligt att tolka detta som att det allmänna rådet går att tillämpa på årsbokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar med balansdag före det att det allmänna rådet får tillämpas. Vi föreslår därför att det förtydligas i ikraftträdandebestämmelsen på följande sätt.

”Detta allmänna råd gäller från och med dag månad 2021. Det får tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar som avges efter denna dag [även om balansdagen infaller före dag månad 2021].

Vilken period stödet kan periodiseras till
I den föreslagna punkten anges att stödet får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till. Att använda uttrycket ”det räkenskapsår” kan leda till funderingar kring hur periodisering ska göras om ett stöd hänför sig till mer än ett räkenskapsår. Även om det förefaller naturligt att fördela stödet utifrån periodiseringsprincipen i årsredovisningslagen menar vi att det är bättre att vara tydlig med att det ska göras.

Det bör i sammanhanget noteras att det redan finns periodiseringsbestämmelser i punkterna två och tre i det allmänna råd BFN avser ändra. I de punkterna används uttrycket ”i den period av räkenskapsåret”. Vi anser att BFN ska uttrycka sig på samma sätt i den nya punkten eftersom avsikten hur stöden ska periodiseras uppenbarligen är densamma.

Sammantaget föreslår vi att den första meningen i den föreslagna punkten, fram till kommatecknet, justeras enligt följande.

”Stöd som ett företag erhåller till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har får redovisas som intäkt det räkenskapsår i den period av räkenskapsåret som stödet hänför sig till”

En annan fråga är till vilken period de olika stöden faktiskt hänför sig till. Det har framförts tolkningar att till exempel omställningsstödet är ett allmänt stöd som ska hänföras framåt i tiden. Den omsättning som minskat och de fasta kostnader som stödet beräknas på är just bara beräkningsgrundande faktorer för att beräkna stödets storlek. I och med att företagen har sett på detta på olika sätt vore det bra med ett förtydligande av vad som menas med ”hänför sig till”.

Vi anser att det bästa vore att komplettera det allmänna rådet med en förklarande kommentar. Vad gäller omställningsstödet kan kommentaren utgå från den särskilda skatteregel som finns i 4 § lagen (2020:548) om omställningsstöd. Enligt paragrafen får stödet till den del det är hänförligt till kostnader under det föregående beskattningsåret tas upp det året. Det visar att det är kopplat till tidigare kostnader. Vad gäller omsättningsstödet torde det vara uppenbart att det är kopplat till den minskade omsättningen och stödet anges vara till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av corona. Stöd för korttidsarbete är uppenbart kopplat till personalkostnaden.

För att inte förlänga beslutsprocessen är ett alternativ till en förklarande kommentar en annan skrivning i det allmänna rådet. Vi föreslår följande skrivning.

”Stöd som ett företag erhåller till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har får redovisas som intäkt det räkenskapsår i den period av räkenskapsåret som stödet hänför sig till de ekonomiska effekter som förorsakat behov av stödet och som stödet beräknas på, har inträffat

Villkor för att få redovisa stödet
I förslaget anges att en förutsättning för att få periodisera ett stöd är att det efter balansdagen men innan årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen avges finns ett beslut om att bevilja stödet, och att detta beslut kan läggas till grund för utbetalning eller tillgodoförande.

Enligt framförda tolkningar av olika redovisningsspecialister kan företag som tillämpar IFRS periodisera stöd i ett bokslut baserat på en rimlighetsbedömning om stödet kommer att erhållas eller inte. I de fall Bokföringsnämndens förslag tas innebär det att ett företag som tillämpar t.ex. K2 eller K3 inte kan periodisera ett stöd om de inte har fått ett beslut innan årsredovisningen upprättas. Detta trots att det kan vara uppenbart att förutsättningarna för att få stödet föreligger.  Tillämpar företaget istället IFRS kan stödet redovisas på det år det faktiskt hör till.

Ett företag kan av olika anledningar få beslut om stöd vid helt olika tidpunkter. Det kan vara mindre formella fel i ansökningarna eller att de bara fastnat i hanteringen hos en myndighet som gör att det blir ett sent beslut. Detta leder till att företaget inte kan redovisa stödet när de upprättar sitt årsbokslut eller sin årsredovisning. Detta medan ett annat företag med i likadana förutsättningar kan göra det eftersom de har fått sitt beslut.

Vi har förståelse för enkelheten i att låta beslutet avgöra om periodisering ska få göras eller inte. Vi anser däremot inte att det är rimligt att företag i den här mycket speciella och angelägna frågan behandlas olika baserat på vilket redovisningsregelverk de tillämpar eller hur en ansökan har hanterats hos en myndighet. Detta framförallt inte med tanke på rådande omständigheter och varför företagen får stöd.

Sammantaget anser vi att det inte är erhållet beslut som ska styra om stödet får periodiseras eller inte. Det bör baseras på en rimlighetsbedömning. Sammantaget föreslår vi följande justering.

”Stöd som ett företag erhåller till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har får redovisas som intäkt det räkenskapsår i den period av räkenskapsåret som stödet hänför sig till de ekonomiska effekter som förorsakat behov av stödet och som stödet beräknas på, har inträffat, om det föreligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med stödet och stödet med rimlig säkerhet kommer att erhållas.  
1. det efter balansdagen men innan årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen avges finns ett beslut om att bevilja stödet, och
2. detta beslut kan läggas till grund för utbetalning eller tillgodoförande.

Justering i punkt 2 i BFNAR 2020:1
I förslaget till nya punkten 3A skrivs i andra stycket att det inte gäller om stödet är förenat med villkor som företaget bedömer att det inte kan uppfylla. I punkt 2 i det allmänna rådet BFNAR 2020:1 finns ingen sådan begränsning. Nämnden bör överväga att införa motsvarande skrivning som ett tredje stycke i punkten 2.

Sven Inge Danielsson

Ordförande Srf konsulternas redovisningsgrupp

Roland Sigbladh

Förbundsdirektör och vd
Tel: 010-483 80 76
Tillbaka till övriga remisser