Svar: 2019-05-03
Remisslänk: Remiss 2019-03-22
Revisorsinspektionen

Den framtida revisionen
En revisorskår med rätt kompetens – föreskrifter om auktorisation och fortbildning

Dnr 2019-447

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Revisorsinspektionens promemoria avseende nya föreskrifter om kompetensprofil, auktorisation och fortbildning av revisorer.

Bakgrund

Revisorsinspektionen bedömer att dagens föreskrifter bör uppdateras för att underlätta en effektiv kompetensförsörjning och kompetensutveckling av revisorskåren i Sverige. Orsaken är att en allt snabbare omvärldsutveckling med tydliga inslag av digitalisering och automation av redovisningen kan kräva en bredare och mera kvalitativ bedömning än de historiska kraven som i huvudsak baseras på en kvantifierbar arbetsinsats.

Antalet auktoriserade revisorer har minskat och de nya föreskrifterna måste därför möjliggöra en bedömning av den nödvändiga kompetensprofilen baserat på tydliga krav att uppfylla för den som är revisor och ska fortbilda sig eller den som under en tid arbetat med andra uppgifter och vill återvända till revision.

Förslagets innehåll

Förslag enligt promemorian framför följande huvudpunkter för att förbättra och förtydliga kraven på auktorisation och fortbildning:

  • Nuvarande timkrav på att ha arbetat en kvantitativt angiven arbetsvolym inom
    revision under de senaste 5 åren tas bort
  • Den som efter ett uppehåll vill återvända till revision och återta sin auktorisation ska lämna en redogörelse över hur kompetens och erfarenhet har behållits och utvecklats under frånvaroperioden för kvalitativ prövning av Revisorsinspektionen
  • De utbildningstimmar som redovisas som underlag för fortsatt auktorisation ska avse utbildning inom samma ämnesområden som ingår i revisorernas grundutbildning
  • Skärpt kontroll av genomgången fortbildning genom krav på underlag till åberopad utbildning

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2019

Generella synpunkter

Majoriteten av de svenska företagen är idag undantagna från det lagstadgade kravet på revision, och följden har blivit att enbart ca 30% av de företag som kan välja har valt att ha revision. Detta förhållande är en naturlig orsak till att antalet revisorer har minskat, och med framtida höjda gränsvärden är sannolikheten att ännu fler företag kommer att undantas från revision därför relativt hög.

Mot denna bakgrund framstår det som något märkligt att Revisorsinspektionen motiverar en förändring av kraven med att den framtida försörjningen av revisorer behöver säkerställas. Utvecklingen går istället åt motsatt håll, och den mest sannolika orsaken till det minskade antalet revisorer är inte otydliga krav utan en minskad efterfrågan på revisionstjänster.

Synpunkter på förslaget

Den grundläggande utgångspunkten på förslagen är att omvärlden förändras och att detta ställer nya krav på revisorernas kompetensprofil. De gamla principerna om krav som baseras på kvantitet innebär visserligen att revisorn exponeras för en viss mängd företag och olika problemställningar, men den framtida miljön kan kräva bredare och nya perspektiv.

Det är mot bakgrund av detta synsätt en god tanke att ersätta viss kvantitativ bedömning med en kvalitativ bedömning för att utvärdera om revisorn har utvecklat sin kompetens på rätt sätt. En person som under en period arbetat utanför revisionsyrket kan därför vid återkomst ha erhållit väsentligt ökad kompetens som inte normalt hade uppnåtts enbart genom ett angivet krav på antal revisionstimmar.

Srf konsulterna tillstyrker att timkravet ersätts med en mera kvalitativt inriktad bedömning, samtidigt som en sådan förändring ställer ökade krav på Revisorsinspektionen för att undvika osäkerhet och olikheter i bedömningen av kvalitetsökningen av en revisors kompetensprofil.

Förslaget framför även att den fortbildning som ska ske inom 5 år för att få förnyat certifikat ska inrymmas inom de ämnesområden som ingår i en revisors basutbildning enligt bilagan till förslaget. En sådan syn överensstämmer även med EU:s revisorsdirektiv och medför därmed en ökad harmonisering av kraven på yrkesrollen revisor.

Srf konsulterna anser att en sådan inriktning framstår som logisk, men det riskerar samtidigt att skapa bedömningskonflikter om det ökade inslaget av kvalitativ bedömning inte avser utbildning som överensstämmer med basutbildningen.

Srf konsulterna tillstryker att utgångspunkten för bedömningen av fullgjord fortbildning ska vara i de ämnesområden som är basen för revisorns kompetensprofil, men anser samtidigt att undantag ska kunna göras för att uppnå den ökade flexibilitet att och kvalitativa ansats som är väsentlig för att skapa en modern referensram för yrkesrollens framtida arbetsuppgifter.

 

Tillbaka till övriga remisser
 
12
dec
12 dec

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du fick slutskattebesked i september 2019.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender