Svar: 2020-06-03
Remisslänk: Remiss 2020-03-16
Utrikesdepartementet
Enheten internationell handelspolitik och den inre marknaden (UD HI)

Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

UD2020/04338/HI

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI).

Remissinstanser

Remissvar

Srf konsulterna Srf konsulternas förbund har inga synpunkter.

Tillbaka till övriga remisser