Svar: 2021-09-01
Remisslänk: Remiss 2021-07-05
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
inkomstskatt och socialavgifter

En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Fi2021/02569

Remissinstanser

Remissvar:

Stora delar av näringslivet har drabbats hårt av pandemin. Att de som drabbats extra hårt genom krav på återbetalning av stöd på grund av enstaka dagars försening nu ges en möjlighet att få stöd vid korttidsarbete välkomnas av Srf konsulternas förbund.

Srf konsulternas förbund tillstyrker förslagen i remissen. Vi vill däremot framföra följande.

Förutsättningar för att få redovisa stödet som intäkt

Den tillfälliga lagen om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. När författningen kan antas bli utfärdad framgår inte av remissen.

Många företag har behov av att redovisa intäkten avseende stöd för korttidsarbete i sina bokslut. Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2020:1 punkt fyra får stöd till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har, under vissa förutsättningar, redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till. En förutsättning är att det vid tidpunkten för avgivande av årsredovisningen finns en utfärdad författning. Vad gäller de bolag som fått avslag på stödet med anledning av för sen avstämning kommer den möjligheten bara att finnas om den föreslagna författningen är utfärdad vid tidpunkten för avgivandet av årsredovisningen.

Det är vanligt att företag har bokslutsmånad april, juni eller augusti. Många av dessa företag kommer att avge sin årsredovisning innan årsskiftet. De kommer då inte ha möjlighet att periodisera stödet om inte den föreslagna författningen är utfärdad. För redan hårt drabbade företag kan det skapa ytterligare problem (exempelvis sämre kreditmöjligheter, kontrollbalansplikt, etc.) om de inte kan intäktsredovisa stödet i den period det rätteligen hör hemma. Srf konsulternas förbund önskar därför att lagstiftningen utfärdas så snart som möjligt.

Kravet på att beslutet ska ha vunnit laga kraft

Ett krav för att kunna komma in med ny anmälan är att det finns ett beslut om återbetalning som vunnit laga kraft. Det pågår fortfarande processer där beslutet ännu inte vunnit laga kraft. Enligt uppgift från Tillväxtverket kommer de dessutom att tillämpa gällande lagstiftning på så sätt att det finns uppenbar risk för att nya processer inleds under hösten 2021. Det är inte säkert att alla dessa processer lett till beslut som vunnit laga kraft innan den 28 februari 2022, vilket enligt förslaget är sista dag för anmälan om avstämning. Det finns därför risk att företag inte kommer att kunna nyttja den nya lagen enbart på grund av för sent avgjorda domstolsprocesser.

För det första föreslår Srf konsulternas förbund att tiden för anmälan förlängs till den 31 mars 2022. Vidare föreslår vi att § 3 i den nya föreslagna lagen ges en annan lydelse. Ett förslag är att anmälan ska ges in till Tillväxtverket senast den 31 mars 2022, alternativt två månader efter att det finns ett beslut som vunnit laga kraft om ett sådant beslut inte fanns den 31 december 2021.

Föreläggande om anmälan

Ett problem som bland annat medfört att förseningar och missförstånd uppkommit är hur beslut har kommunicerats till företagen. Enligt förslaget till ändring av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete föreslås i en ny paragraf att den handläggande myndigheten ska förelägga arbetsgivaren att ge in en anmälan om avstämning i de fall en sådan inte inkommit i tid. För att minimera risken för att företagen inte ska missa stöd de faktiskt är berättigade till föreslår Srf konsulternas förbund att det ska finnas bevis på att den som har förelagts också har nåtts av föreläggandet, det vill säga att föreläggandet ska delges.  Om företagen bekräftar mottagandet elektroniskt bör delgivning inte medföra någon större administrativ börda för Tillväxtverket (jfr 17 § andra stycket delgivningslagen [2010:1932]).

Stödperioden 1 juli-30 september 2021

Vi gör samma bedömning som Konjunkturinstitutet framfört (citat nedan) i sitt remissvar vad gäller tidsperioden 1 juli-30 september 2021.

”Företag som preliminärt beviljats stöd vid korttidsarbete är skyldig att göra en avstämning tre månader efter att en stödperiod har inletts. Den föreslagna lagen om ny anmälan om avstämning gäller endast stödperioder under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021 medan de föreslagna ändringarna i lagen om stöd vid korttidsarbete först träder i kraft 1 januari 2022. Såvitt Konjunkturinstitutet kan förstå borde det innebära att stödperioder 1 juli–30 september 2021 inte täcks av endera förslagen i remissen. Om denna tolkning stämmer bör den föreslagna lagen om ny anmälan om avstämning ändras så att lagförslaget avser perioden 16 mars 2020–30 september 2021.”

Tillbaka till övriga remisser