Svar: 2020-11-30
Remisslänk: Remiss 2020-06-01
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för mervärdesskatt och punktskatter

En ny mervärdesskattelag

SOU 2020:31, Fi2020/02542/S2

Av kommittédirektiven till betänkandet En ny mervärdesskattelag framgår bland annat att en särskild utredare ska genomföra en författningsteknisk översyn av mervärdesskattelagstiftningen och föreslå en ny mervärdesskattelag samt att översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskattelagstiftningen genom en tydligare struktur och så att den blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad.

Srf konsulternas förbund, Srf konsulterna, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet.

Sammanfattning

Srf konsulterna tillstyrker införandet av den nya mervärdesskattelagen, NML.

Srf konsulterna ser gärna att arbetet med att anpassa NML till rådets direktiv 2006/112/EG om ett
gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, fortsätter.

Ny mervärdesskattelag

Av utredningens direktiv framgår att utredningen ska genomföra en genomgripande författningsteknisk översyn av mervärdesskattelagstiftningen och föreslå en ny mervärdesskattelag.

Srf konsulterna anser att denna sedan decennier och egentligen sedan vårt inträde i EU angelägna översyn och anpassning har lyckats. Att vi nu i NML får en bra struktur, överskådlighet och anpassning till mervärdesskattedirektivet, är utmärkt. Srf konsulterna ser emellertid gärna att arbetet med att
anpassa NML till mervärdesskattedirektivet fortsätter (jfr påtalade avvikelser i kommittédirektivet,
dir. 206:58, och utredningens prioriteringar i avsnitt 2.3).

Det är bra att de mervärdesskattebestämmelser som finns i annan lagstiftning såsom i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar införs i NML. Med den nya lagens goda struktur är detta inget
problem utan tvärt om till fördel för överskådligheten på momsområdet.

Den nya lagen består av 24 kapitel. Vart och ett bestående av ett antal paragrafer. Exempelvis består kapitel 2 avseende definitioner och förklaringar av 27 paragrafer med många hänvisningar till andra bestämmelser och kapitel 10 av inte mindre än 99 paragrafer. Utredningen har beräknat företagens administrationskostnad till 3 procent eller knappt 15 miljarder kr, relativt sett procentuellt högre för mindre företag och att de administrativa kostnaderna för att hantera skatten bör minska något till följd av den nya lagen (avsnitt 17.2).  Även om ambitionen med den nya lagen är god vad gäller överskådlighet med mera så är det inte rimligt att anta att en småföretagares behov av hjälp och stöd
kommer minska till följd av den nya lagen som är både omfångsrik och komplex.

2 kap. Definitioner och förklaringar

Av 2 kap. 1 § första stycket andra meningen NML framgår att definitioner och förklaringar finns också i andra kapitel. Av författningskommentaren framgår att definitioner och förklaringar som är hårdare knutna till ett visst kapitel i stället placeras i det kapitlet.

Enligt Srf konsulternas uppfattning skapar det osäkerhet att definitioner och förklaringar finns på olika platser i lagen. Det vore därför, enligt Srf konsulternas uppfattning, lämpligt att i 2 kap. NML ha en uttömmande (komplett) uppräkning av definitioner och förklaringar så att andra meningen i 2 kap. 1 § första stycket NML lämpligen kan tas bort.

Slopade specialbestämmelser för vissa konstnärer

För närvarande föreligger skattskyldighet för en konstnär eller dennes dödsbos omsättning av konstverk endast om beskattningsunderlaget uppgår till minst 300 000 kr (1 kap. 2 a § mervärdesskattelagen, ML). Om beskattningsunderlaget understiger 300 000 kr finns en möjlighet till frivillig skattskyldighet (1 kap. 2 b § ML).

Utredningen anser att dessa specialbestämmelser ska slopas eftersom de saknar stöd i mervärdesskattedirektivet. Det innebär att omsättningen kommer beskattas, om den inte är befriad på grund av att omsättningen understiger 30 000 kr (18 kap. NML).

Srf konsulterna anser att skattebefrielsebeloppet i 18 kap. NML bör höjas till ett belopp motsvarande maximala 10 000 ECU och på sikt gärna till ett ännu högre belopp. Bortsett från det och eftersom förändringen innebär både en harmonisering med mervärdesskattedirektivet och en förenkling tillstyrker Srf konsulterna förslaget.

Behov av förenklingar

Srf konsulterna anser att näringslivet är i stort behov av förenklingar inom detta komplexa område
och förordar att en ny utredning tillsätts i det syftet. Som exempel på förenklingar vill Srf konsulterna föreslå

  1. att en skattesats införs i stället för nuvarande tre (jfr SOU 2006:90),
  2. att skattebefrielsebeloppet i 18 kap. NML höjs från 30 000 kr till ett maximalt belopp om för närvarande 10 000 ECU (artikel 287 i mervärdesskattedirektivet),
  3. att reglerna för kundförlust i 7 kap. 6 § fjärde stycket ML förenklas och schabloniseras, och
  4. att fysiska personer och dödsbon som har beskattningsår som redovisningsperiod i samtliga fall får lämna mervärdesskattedeklarationen senast den 12 maj året efter utgången av beskattningsåret.

Vad gäller punkt c så är det närmast helt omöjligt att med någon form av förutsägbarhet bedöma vad som är en kundförlust enligt 7 kap. 6 § fjärde stycket ML. Till exempel har Kammarrätten i Stockholm i mål 3248–17 den 7 februari 2019 inte godtagit en nedskrivning trots att kunden var försatt i konkurs med motiveringen att bolaget inte bevakat sina fordringar. Reglerna om vad som räknas som kundförlust måste därför förenklas och schabloniseras (jfr Svenskt Näringslivs hemställan om lagändring, ”En ändamålsenlig momshantering”, ställd till finansminister Magdalena Andersson med flera av den 1 februari 2019).

Vad gäller punkt d så leder bestämmelserna i 26 kap. 33 a § andra stycket skatteförfarandelagen, som innebär att den som har handlat med andra EU-länder ska lämna mervärdesskattdeklaration tidigare än andra, till en väsentlig administrativ börda för många mindre företag. Bördan kan till och med vara så stor att näringsidkaren av ekonomiska skäl avhåller sig från att handla med andra EU-länder. Det innebär i så fall att bestämmelsen leder till en otillåten konkurrenssnedvridning. Det finns därför skäl att, i enlighet med artikel 395 i mervärdesskattedirektivet, ansöka hos kommissionen att få genomföra särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i direktivet. Frågan har tidigare behandlats i prop. 2013/14:28 där viss förändring genomfördes efter kritik från skatteutskottet.
Det finns idag cirka 1,2 miljoner företag i Sverige. Små och medelstora företag (0-249 anställda), som Srf konsulterna främst företräder, utgör tillsammans 99,9 procent av samtliga företag, 60 procent av omsättningen och 2/3 av antalet anställda (https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.html).

För att på bästa sätt ta tillvara den sakkunskap som finns vore det, enligt Srf konsulternas uppfattning, klokt om inte bara en utan flera näringslivsrepresentanter kunde ingå i en utredning om förenklade regler för mervärdesskatt.

Tillbaka till övriga remisser
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender