Svar: 2021-09-29
Remisslänk: Remiss 2021-09-01
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor

En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

Fi2021/02865

Remissinstanser

Remissvar:

Srf konsulterna ser positivt på förslaget men har följande synpunkter.

Enligt förslaget kan anståndstiden förlängas med ytterligare som längst 15 månader. Enligt Srf konsulterna kan det i vissa fall krävas att anståndstiden behöver förlängas ytterligare. Det borde vara bättre för alla parter att fler företag kan betala av sin skuld än att företag behöver avsluta verksamheten i onödan.  Eftersom Skatteverket ska bevilja en avbetalningsplan kan det inte heller finnas någon möjlighet att utnyttja ett längre anstånd på felaktiga grunder. Enligt Srf konsulterna bör därför anståndstiden kunna förlängas till som längst 24 månader om särskilda omständigheter föreligger.

Enligt 1 c § andra stycket ska ansökan ha kommit in vid en viss given tidpunkt som är kopplad till tidigare anstånd. Utifrån erfarenhet från hur reglerna om omställningsstöd och korttidsstöd har tillämpats vid mindre förseningar är det viktigt att lagstiftaren klargör vad som gäller om ansökan lämnas för sent.

Det är inte rimligt att mindre mänskliga misstag ska få helt oproportionella effekter. Det kan knappast vara tanken med lagstiftningen. Srf konsulterna vill också förtydliga att företagen och dess redovisningskonsulter under senare tid har tvingats sätta sig in i ett stort antal helt nya bestämmelser, som dessutom har ändrats vid flera tillfällen. Det är omfattande krav som ställs på den enskilde att sätta sig in och förstå alla dessa bestämmelser.

En rimlig åtgärd är att den som lämnar en ansökan för sent kan påföras en sanktionsavgift. Befrielse bör kunna medges enligt samma kriterier som gäller för förseningsavgifter enligt skatteförfarandelagen. Enligt Srf konsulterna bör storleken av förseningsavgifter för en för sent lämnad inkomstdeklaration ligga till grund för vad som är en proportionerlig sanktion även vid en för sent lämnad ansökan om förlängt anstånd.

Tillbaka till övriga remisser
 
12
okt
12 okt

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:  – 31 juli 2022  – 31 augusti 2022 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender