Svar: 2020-01-15
Remisslänk: Remiss 2020-10-08
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen,
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
Sofia Andersson

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

Remiss av SOU 2020:50

Fi2020/04059

Remissinstanser

Remissvar:

Sammanfattning

Enligt Srf konsulternas uppfattning kan huvudförslaget leda till en väsentlig förenkling. Srf konsulternas uppfattning är emellertid att det alternativa förslagspaketet, med vissa justeringar, trots det är ett bättre förslag.

Det finns utifrån en neutralitetsaspekt goda skäl att ha kvar reglerna om expansionsfond. Ett annat viktigt skäl att behålla reglerna om expansionsfond är att de underlättar ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag. Mot bakgrund av att reglerna om expansionsfond är frivilliga överväger inte förenklingsargumentet de nackdelar som uppkommer vid ett avskaffande av expansionsfonden. Det alternativa förslagspaketet får också anses innehålla många bra enskilda förslag som sammantaget kommer att förenkla och underlätta driften av enskild näringsverksamhet.

Srf konsulterna förordar därför att det alternativa förslagspaketet antas, men med den huvudsakliga förändringen att negativ räntefördelning avskaffas. De argument som utredningen framför i huvudförslaget för att avskaffa negativ räntefördelning bör rimligen även vara gällande och väga lika tungt enligt det alternativa förslagspaketet.

Huvudförslaget

Expansionsfond

Enligt huvudförslaget ska reglerna om expansionsfond utmönstras. Det bör leda till att räntefördelningsreglerna blir enklare att tillämpa. Avskaffas reglerna om negativ räntefördelning uppnås ytterligare väsentlig förenkling. Det skulle t.ex. innebära att elva rutor i Skatteverkets hjälpblankett skulle kunna tas bort och bara en ruta behöver läggas till (uppräkning av sparat fördelningsbelopp).

Även om ett avskaffande av expansionsfonden skulle förenkla tillämpningen av reglerna för räntefördelning överväger det enligt Srf konsulterna inte nackdelarna med ett avskaffande av expansionsfonden. Ett avskaffande av expansionsfonden skulle bl.a. innebära en försämring av möjligheten till framtida expansion. Det skulle också medföra att det blev svårare att ombilda enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

Periodiseringsfond

Som kompensation för avskaffad expansionsfond föreslås utökad möjlighet att göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond från 30 till 40 procent. Vidare föreslås att det ska vara tillåtet att ha tio fonder istället för som idag sex.

Srf konsulterna har dock noterat att det finns uppenbara risker med avsättning till periodiseringsfond, eftersom de obeskattade medlen kan tas ut och användas för privat bruk. Periodiseringsfonder används därför idag i enskild näringsverksamhet med stor försiktighet. Det finns t.o.m. konsulter som närmast avråder sina kunder från att göra avsättning till periodiseringsfond. Att öka möjligheten till avsättning och tillåta fler avsättningar skulle därför medföra en ökad risk att enskilda av okunskap hamnar i ekonomiska bekymmer den dag fonderna ska återföras. Att reglerna är förhållandevis enkla att tillämpa och inte kräver någon kunskap om innebörden ökar naturligtvis risken. Lösningen med utökad möjlighet till avsättning till periodiseringsfond är därför inte bara positiv.

Om det beslutas att huvudförslaget ska genomföras krävs det stora förändringar vad avser möjligheten att göra avsättning till periodiseringsfond för att underlätta ombildning till aktiebolag. Ett förslag är att avsättning till periodiseringsfond får göras med hela överskottet före avsättning till periodiseringsfond när verksamheten överförs till ett aktiebolag. Hela periodiseringsfonden kan därefter tas över av aktiebolaget enligt 30 kap. 11 § IL och återföras inom sex år efter övertagandet. Problemet med att det endast får finnas sex fonder i aktiebolaget får därigenom en lösning.

Räntefördelning

Srf konsulterna är starkt positiv till förslaget att slopa negativ räntefördelning. En sådan åtgärd skulle innebära att reglerna blir frivilliga, vilket i sig innebär en väsentlig och viktig förenkling. Som framgår av utredningen kan reglerna om negativ räntefördelning dessutom få en icke avsedd och oönskad effekt. Anta att en näringsidkare köper en grävmaskin för två miljoner kronor och köpet huvudsakligen finansieras genom lån som amorteras över femton år. Genom en snabbare skattemässig avskrivning av grävmaskinen än vad lånet amorteras kommer kapitalunderlaget inom kort tid att bli negativt. Det kan föranleda att näringsidkaren tvingas stoppa in egna medel eller så kan näringsidkaren vara tvungen att avstå ifrån att ta ut vinstmedel för att inte riskera att omfattas av reglerna om negativ räntefördelning. Problemet och nackdelen med negativ räntefördelning är inte främst ekonomisk. Ett större problem är risken att göra ofrivilliga fel och de konsekvenser som det kan föranleda. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att det finns både skatteregler (13 kap. 6 § IL) och redovisningsnormering som förhindrar att reglerna används på ett otillbörligt sätt.

Srf konsulterna delar förslaget att reglerna ändras avseende vilka skattefordringar och skatteskulder som ska beaktas när kapitalunderlaget beräknas. Det vill säga att behandlingen av ”företagsanknutna” och ”individanknutna skatter” ska göras konsekvent. Dagens reglering får anses svårbegriplig och den är inte helt logisk. Har nuvarande regler att beräkna kapitalunderlaget ett statsfinansiellt syfte bör det finnas utrymme att som kompensation justera i procentsatsen för räntefördelning. Det finns i detta sammanhang också anledning att peka på att avsättning till periodiseringsfond negativt påverkar möjligheten till att beräkna räntefördelningsbelopp. Det är inte ovanligt att den skattskyldige upptäcker denna nackdel i efterhand och därför begär omprövning av tidigare års periodiseringsfonder. Om periodiseringsfonden inte räknas som skuld vid kapitalunderlagsberäkningen torde Skatteverkets arbetsbörda minska genom att omprövningar av denna orsak inte längre blir aktuell.

Srf konsulterna anser att det är ett bra förslag att kapitalunderlaget beräknas med utgångspunkt vid beskattningsårets utgång. En sådan reglering är naturlig och ger ett mer korrekt resultat det år verksamheten startas.

Srf konsulterna kan se administrativa fördelar med att beloppsgränsen 50 000 kr för räntefördelning slopas. En sådan åtgärd skulle innebära att den enskilde inte behöver fundera på eller vidta skattemässiga åtgärder med enda syfte att kunna göra positiv räntefördelning.

Srf konsulterna har inga synpunkter på att sparat räntefördelningsbelopp inte ska öka kapitalunderlaget. Däremot anser Srf konsulterna att den sparade räntefördelningen ska räknas upp med en statslåneränta som överensstämmer med uppräkningen av sparad utdelning för ägare av fåmansföretag.

Ordningen för resultaträkningen och företagssparande

Srf konsulterna delar utredningens förslag att räntefördelning flyttas till sist av de skattemässiga justeringarna, dvs. efter avdrag för avsättning till periodiseringsfond och ökning av expansionsfond.

Däremot är Srf konsulterna tveksamma till förslaget att ändra ordningen när det gäller avsättning respektive återföring periodiseringsfond, dvs. att årets avdrag ska göras före årets återföring.

Det alternativa förslagspaketet

Enligt Srf konsulterna kan ett avskaffande av expansionsfonden leda till en klar försämring för många enskilda näringsidkare. Det gäller inte minst den som vill expandera inom företagsformen eller vill ombilda till aktiebolag. En ökad möjlighet till periodiseringsfond ger visserligen näringsidkaren en ökad möjlighet att skjuta på resultatet, men det kan också medföra att den som inte är fullt insatt i reglerna kan drabbas av oväntade problem att betala den skatt som uppkommer när fonderna återförs. Mot denna bakgrund är det Srf konsulternas uppfattning att det alternativa förslagspaketet är att föredra.

Enligt Srf konsulternas uppfattning bör den negativa räntefördelningen avskaffas även enligt det alternativa förslagspaketet. Det skulle innebära en stark förenkling genom att reglerna blir helt frivilliga att tillämpa. Den enskilde behöver därmed inte heller oroa sig för ofrivilliga fel.  En annan viktig förenkling är att den särskilda posten kan avskaffas. Även om det är få som ska beräkna särskild post så finns den med som en ruta i Skatteverkets hjälpblankett med innebörd att den enskilde måste fundera på frågan när kapitalunderlaget beräknas. Det skäl som i övrigt framförts för ett avskaffande enligt huvudförslaget måste dessutom rimligen vara gällande och ha samma tyngd för det alternativa förslagspaketet.

När det gäller det alternativa förslagspaketet har Srf konsulterna samma uppfattning i de enskilda sakfrågorna som framförts för huvudförslaget. Det innebär, utöver att reglerna om räntefördelning bör avskaffas, att:

  • Reglerna ändras avseende vilka skattefordringar och skatteskulder som ska beaktas när kapitalunderlaget beräknas.
  • Kapitalunderlaget beräknas med utgångspunkt vid beskattningsårets utgång.
  • Beloppsgränsen 50 000 kr för räntefördelning slopas.
  • Räntefördelning flyttas till sist av de skattemässiga justeringarna.
  • Förslaget att ändra ordningen när det gäller avsättning respektive återföring periodiseringsfond inte genomförs.
  • Att den sparade räntefördelningen ska räknas upp med en statslåneränta som överensstämmer med uppräkningen av sparad utdelning för ägare av fåmansföretag.
Tillbaka till övriga remisser