Svar: 2021-03-12
Remisslänk: Remiss 2021-02-19
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
inkomstskatt och socialavgifter

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Fi2021/00799

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget att förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under ytterligare en tid ska vara skatte- och avgiftsfri samt att den tillfälliga skatte-och avgiftsfriheten för gåvor som en arbetsgivare kan ge till sina anställda förlängs.

Remissinstanser

Remissvar:

 Srf konsulternas förbund samtycker till förslaget. Srf konsulterna har förståelse för att beslut för att främja företagande och minska sprittsmidning behöver hanteras särskilt under rådande omständigheter. Dock vill Srf konsulterna framföra synpunkter på den praktiska hanteringen. Detta förslag kommer av lagtekniska skäl medföra införandet av en ny, tillfällig lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2021 och gälla förmån som lämnas från och med den 1 januari 2021. Detta förslag kommer därmed att kräva retroaktiv hantering. För företag som upplåter parkering och enligt nu gällande lag förmånsbeskattar anställda innebär det att dessa uppgifter har rapporterats i en arbetsgivardeklaration (AGI) till Skatteverket. Eftersom lagen inte träder i kraft förrän den 1 maj medför detta att flera månaders rapportering måste korrigeras. Förmåner ska rapporteras i den kalendermånad som förmånen har getts ut till den anställda, såvida inte ett lagstadgat undantag gäller. En förskjutning av redovisningen får i dessa fall ske med en eller högst två månader. Någon generell rätt att förskjuta redo­visningen av sådana förmåner finns inte utan det är arbetsgivarens ansvar att ha rutiner som inte omotiverat senarelägger redovisningen. Förmån av fri parkering kan inte anses utgöra undantag från att rapportering ska göras i den kalendermånad som den uppstår alternativt nästkommande månad.

All retroaktiv hantering av åtgärder orsakar merarbete. Srf konsulterna förordar att det i den nya tillfälliga lagen föreskrivs att korrigering av förmånsbeskattning gällande fri parkering som avser perioden 1 januari 2021 till 30 april 2021 kan göras i kommande arbetsgivardeklaration. Detta för att få det lagstadgade undantag som skulle underlätta den administrativa pålaga som detta i övrigt positiva förslag skulle medföra.

Roland Sigbladh

Förbundsdirektör och vd
Tel: 010-483 80 76
Tillbaka till övriga remisser
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender