Svar: 2021-09-30
Remisslänk: Remiss 2021-06-28
Bokföringsnämnden

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning och koncernredovisning

Dnr 2021:82

Remissvar:

Srf konsulterna tillstyrker förslaget att upphäva punkt 9.3 i BFNAR 2012:1 som innebär att ett företag för särskilt ändamål, SPE, ska omfattas av koncernredovisningen om moderföretaget har bestämmande inflytande utan att vara ägare.

Med den nuvarande lydelsen av 1 kap. 4 § årsredovisningslagen synes inte punkt 9.3 vara möjlig att ha kvar. Vi delar Bokföringsnämndens uppfattning att koncerndefinitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen bör ses över och ändras så att det klargörs att ett företag som har kontroll över ett annat företag anses vara moderföretag, oavsett om det äger andelar i det andra företaget eller inte.

Vi tillstyrker de redaktionella ändringarna i kapitel 18.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
17
aug
17 aug

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:  – momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och  – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den  ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender