Svar: 2020-02-10
Remisslänk: Remiss 2020-02-03
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Förslag till ändringar i regler om försäkringsrörelse och om försäkringstekniska grunder

FI Dnr 17-21914

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag till ändringar avseende kreditriskhantering.

Remissvar:

Srf konsulternas förbund har inget att invända mot Finansinspektionens förslag till ändringar och författningstext.

Remissinstanser

Roland Sigbladh

Förbundsdirektör och vd
Tel: 010-483 80 76
Tillbaka till övriga remisser