Svar: 2021-02-24
Remisslänk: Remiss 2021-02-10
Tillväxtverket

Förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Diarienummer: Ä 2021-1221

Remissinstanser

Remissvar:

Srf konsulternas förbund har fått ert förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (diarienummer Ä 2021-1221) på remiss.

Med undantag av nedanstående tillstyrker vi förslaget.

Uppgifter och underlag vid avstämning

I fjärde paragrafen i förslaget anges att arbetsgivaren ska kunna uppvisa underlag i form av utdrag för betalda kostnader. Vi kan inte se något i lag eller förarbeten som kräver att kostnaderna ska vara betalda. I det fall arbetsgivaren förhandlat till sig möjlighet till senare betalning är det olyckligt om de inte ska kunna få ersättning av den anledningen. Så kan framförallt vara fallet om utbildningsanordnaren är ett företag inom samma koncern. I sammanhanget kan noteras att en utbildning per definition inte kan ge upphov till en kostnad om den inte genomförts.

Vi menar att kravet på att förevisa att kostnaderna är betalda bör tas bort.

Internt anordnade kompetensinsatser m.m.

Sammantaget får förslaget förstås som att ersättning till egen personal som anlitas för att hålla i utbildningen inte kommer att ersättas. Vid förfrågan har Tillväxtverket anfört att det i enlighet med
16 § förordningen (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete inte är möjligt att ge ersättning för lön till egen personal. Vi anser att det är en felaktig tolkning.

16 § första stycket i nämnd förordning lyder som följer:

Tillväxtverket får meddela föreskrifter om vilka typer av kostnader som får ingå vid beräkning av kostnader för kompetensinsatser som genomförs av arbetsgivare internt eller av företag i samma koncern. Sådana kostnader får vid lärande på arbetsplatsen inte omfatta lönekostnader för en arbetstagare som handleder en arbetstagare.”

Som framgår av andra meningen får ersättning inte lämnas för lönekostnader kopplat till lärande på arbetsplatsen för en arbetstagare som handleder en arbetstagare. Vi menar att det inte är samma sak som att lämna ersättning för lönekostnader för en arbetstagare som håller i en utbildning som är kompetenshöjande och som skulle kunna ha köpts in externt.

Av budgetpropositionen 2020/21:1 utgiftsområde 24 stycke 4.7.4 Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska också kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser (sidan 58) framgår bland annat att även företagsinternt anordnade insatser bör berättiga till ersättning (sidan 66). Här anges bland annat:

En arbetsgivares kostnad för en enskild kompetensinsats är till exempel kursavgift, avgift för validering, ersättning till föreläsare, kursmaterial, reseersättning, logi och traktamente.

En arbetsgivares giltiga kostnader för utbildning omfattar med andra ord även ersättning till föreläsare. Att intern ersättning i form av lön inte skulle gå bra framgår inte. Däremot anges senare att lön för handledning av arbetstagare är en kostnad som arbetsgivaren inte kan erhålla ersättning för:

”I sådana föreskrifter bör det bl.a. framgå att vid lärande på arbetsplatsen får inte sådana kostnader omfatta lönekostnader för en arbetstagare som handleder en annan arbetstagare.”

Men att handleda någon är inte samma sak som att hålla i en utbildning. Det vore märkligt om utgifter i form av fakturor från ett koncernföretag för att anlita en lärare att genomföra en godkänd utbildning är ersättningsberättigade, men inte ersättningsberättigat om läraren varit anställd hos arbetsgivaren som genomför kompetensinsatsen.

Vår uppfattning, med stöd av förarbetena till lagändringen, är att Tillväxtverket har övertolkat skrivningen i 16 § i förordningen (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete. Vi menar att i uppräkningen i 6 § i Tillväxtverkets förslag till föreskrift om handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete bör ingå lönekostnader till egen personal som är kursledare för en godkänd kompetensinsats.

 

Tillbaka till övriga remisser
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender