Svar: 2017-08-15
Remisslänk: Remiss
ud.imremiss@gov.se
ud.registrator@regeringskansliet.se

Förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

UD2017/08018/HI

Remissvar

Regeringen har i en faktapromemoria, 2016/17:FPM92, redovisat en preliminär svensk ståndpunkt till Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett marknadsinformationsverktyg.

Srf konsulternas förbund delar regeringens uppfattning vad gäller de brister i kommissionens förslag som regeringen lyfter fram i promemorian. Brister som måste åtgärdas om kommissionens förslag till förordning ska genomföras.

Kommissionen motiverar sitt förlag med att bättre tillgång till information bör leda till en mer välunderbyggd efterlevnad av reglerna för den inre marknaden på medlemsnivå, vilket skulle begränsa antalet överträdelser mot medlemsstaterna. Både företagen och konsumenterna skulle tjäna på en bättre fungerande inre marknad, som skulle innebära t.ex. färre hinder för marknadstillträde, ökad konkurrens, ökad konkurrenskraft och bättre/billigare gränsöverskridande (och eventuellt internationell) expansion.

Denna motivering kan ställas mot att kommissionen i sin konsekvensbedömning uppskattar att det föreslagna marknadsinformationsverktyget kan komma att resultera i cirka fem begäranden per år. Det innebär att de verktyg och befogenheter kommissionen redan har tillgång till idag fungerar effektivt för den stora majoriteten av ärenden.

Srf konsulternas förbund anser därför att den föreslagna förordningen, som skapar en välgrundad oro hos företagen för skyddet av kommersiellt känsliga uppgifter och storleken på den administrativa börda som kan drabba berörda företag, inte bör införas. Utan fokus bör i stället läggas på att de källor, verktyg och befogenheter kommissionen redan idag har tillgång till utnyttjas på ett mer effektivt och metodiskt sätt.

Remissinstanser

 

Jonas Sjulgård

Skattejurist
Tillbaka till övriga remisser
 
20
jul
20 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender