Svar: 2021-12-03
Remisslänk: Remiss 2021-09-20
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
inkomstskatt och socialavgifter

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under sommaren 2022

Fi2021/03062

Syftet med förslaget är att öka incitamentet för att anställa ungdomar under sommaren genom att tillfälligt införa ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter.

Betänkandet har remitterats till Srf konsulternas förbund.

Remissinstanser

Remissvar:

Allmänt

I promemorian föreslås ytterligare en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Förstärkningen av nedsättningen innebär att för ersättning som utges under juni, juli och augusti 2022 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som utges under perioden 1 juni–31 augusti 2022.

Srf konsulternas förbund stödjer förslaget i helhet och särskilt att regelverket för den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna hanteras på samma sätt som under 2021. Att förutsättningarna hålls intakta med tidigare anpassning av lagen underlättar förståelse, hantering och administration för såväl företag som ansvarig myndighet.

Srf konsulternas förbund vill framföra vikten av att analys av utfallet av vidtagen åtgärd

Srf konsulternas förbund vill uppmärksamma det merarbete som förändringar i regelverk medför. Srf konsulterna instämmer i att om alternativet till en nedsättning av arbetsgivaravgifterna enligt förslaget skulle vara ett motsvarande stöd på utgiftssidan så är förslaget att föredra. Dock innebär att ändra arbetsgivaravgifter mitt under året en betydande ökad administration. Genom införandet av AGI (arbetsgivardeklaration på individnivå) har förutsättningarna att få rätt beräkning av arbetsgivaravgifter i rapportering till Skatteverket förbättras. I promemorian framhålls att Därmed torde förslaget inte innebära mer än en försumbar ökning av de administrativa kostnaderna för företag som anställer personer i målgruppen. Vad som ändå kvarstår är interna avstämningar, systemuppdateringar och rapporteringar som kan påverkas samt att en anställd då får olika nivåer under ett pågående kalenderår. Detta medför ytterligare regelverk att hålla reda på för företagen, som särskiljer sig från övriga arbetsgivaravgiftsnivåer såsom det befintliga för ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år.

Under juni, juli och augusti 2021 förstärktes nedsättningen för att motverka pandemins indirekta verkningar och för att hjälpa unga att behålla eller få en kontakt med arbetsmarknaden (prop. 2020/21:202 s. 9– 12). En analys av effekterna av detta hade varit önskvärt.

Tillbaka till övriga remisser
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender