Svar: 2021-11-12
Remisslänk: Remiss 2021-09-16
Finansdepartementet

Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete

Diarienummer: Fi2021/03047

Remissinstanser

Bakgrund

I promemorian föreslås

att Skatteverket ska handlägga ärenden om stöd vid korttidsarbete som lämnas vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter hos en enskild arbetsgivare, dvs. stöd som lämnas enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,

att Skatteverket också ska pröva frågor om ersättning för kostnader för kompetensinsatser när stöd vid korttidsarbete lämnas vid en synnerligen djup lågkonjunktur, dvs. stöd som lämnas enligt 5 § lagen om stöd vid korttidsarbete, och

att stöd som lämnas av Skatteverket tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på arbetsgivarens skattekonto.

Synpunkter

Srf konsulterna tillstyrker nu ifrågavarande ändringar.

Srf konsulterna delar regeringens uppfattning om att stödets omfattning har ställt stora krav på Tillväxtverket som är en mindre myndighet och att Skatteverket bättre uppfyller kraven på att vid behov kunna handlägga ett stort antal ärenden på kort tid. Skatteverket har även, lika som Tillväxtverket, vana av att göra bedömningar av ekonomiska förhållanden hos arbetsgivare. Den stora skillnaden är således att Skatteverket är en större myndighet och att Skatteverket därmed har bättre möjlighet att vid behov snabbt omdisponera resurserna för att möta kraftigt ökad efterfrågan på stöd (jfr JO:s kritik 2021-09-09 med dnr 7165-2020 mot Tillväxtverket för långsam handläggning och bristande service i ärenden om stöd vid korttidsarbete).

Tillbaka till övriga remisser
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender