Svar: 2021-12-10
Remisslänk: Remiss 2021-10-01
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
mervärdesskatt och punktskatter

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Diarienummer: Fi2021/03225

Remissinstanser

Bakgrund

I promemorian föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens 30 000 kr till 80 000 kr per beskattningsår.

Synpunkter

Srf konsulterna tillstyrker den föreslagna ändringen, men förordar att beloppet i stället höjs till 90 000 kr.

Sverige får, med tillämpning av valutakursen den 1 januari 1995, införa en omsättningsgräns för skattebefrielse om maximalt cirka 91 500 kr (s. 5 första st. i promemorian). I promemorian framgår dock inte varför regeringen stannar vid 80 000 kr i stället för att nyttja hela utrymmet – förslagsvis så att beloppet blir jämna 90 000 kr.

Srf konsulterna noterar med glädje att regeringen, lika som Srf konsulterna, anser att det är angeläget att förenkla för de minsta företagen. Enligt Srf konsulternas uppfattning hör även företag med en årsomsättning i spannet 80 001 – 90 000 kr tveklöst till de minsta. Sannolikt drivs dessa företag av personer som arbetar extra vid sidan av annan verksamhet eller som är i en uppstartsfas med företaget. Enligt Srf konsulternas uppfattning har de skäl som anförs i promemorian för att höja beloppsgränsen från nuvarande 30 000 kr även bäring för företag i spannet 80 001 – 90 000 kr.

I promemorian uppskattas att administrationskostnaden för de berörda företagen kommer minska med cirka 80 miljoner kr/år (s. 11, fjärde st.). Beräkningen grundar sig på ett antagande om att den genomsnittliga administrativa tidsåtgången för momsredovisningen uppgår till två timmar.

Srf konsulterna vill framföra att nu sannolikt är fråga om personer som arbetar extra vid sidan av annan verksamhet eller som är nya som företagare samtidigt som momsområdet är komplext. Att reda ut vilken skattesats som ska tillämpas för en enskild transaktion kan ta flera timmar för en oerfaren person som ska deklarera en gång per år.

De olika skattesatserna tas även upp av utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60, se avsnitt 3.2.3 och särskilt s. 96-97) som en av orsakerna till att många företag upplever att mervärdesskattelagen är komplicerad. Enligt vår uppfattning är tidsåtgången därför grovt underskattad. Minskningen av den totala administrativa kostnaden borde mot denna bakgrund uppskattningsvis minst fyrdubblas och vid en fyrdubbling blir beloppet cirka 320 miljoner kr/år. Detta om omsättningsgränsen bestäms till 80 000 kr/år och givetvis till en ännu större minskad administrationskostnad om omsättningsgränsen i stället sätts till 90 000 kr/år. Detta ska ställas i relation till den beräknade offentligfinansiella effekten, avrundad till – 500 miljoner kr/år vid fullt genomslag 2023 (se. 9, andra st.).

Mot bakgrund av att många av de berörda företagen får antas klara redovisningen på egen hand, dvs. utan redovisningshjälp, får det hållas för visst att momsdeklarationerna innehåller relativt sett fler fel än övrigas deklarationer. Det förhållandet att de inte längre behöver deklarera borde därför medföra minskat arbete för Skatteverket i en utsträckning som är större än bara antalet minskade deklarationer (s. 13). Ytterligare en effekt borde bli att domstolarnas arbetsbörda minskar eftersom det – vad gäller de nu berörda – inte längre kommer finnas några momsdeklarationsbeslut att överklaga (s. 13).

Tillbaka till övriga remisser
 
17
aug
17 aug

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:  – momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och  – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den  ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender