Svar: 2021-01-13
Remisslänk: Remiss
Finansdepartementet
Skatte- och Tullavdelningen, Enheten för
mervärdesskatt och punktskatter
103 33 Stockholm

Kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020) 749

Fi2021/00003

Av förslaget framgår bl.a. följande. Det enda verktyg som kommissionen för närvarande har för att främja en enhetlig tillämpning av EU:s mervärdesskatteregler är en rådgivande kommitté, den s.k. mervärdesskattekommittén. Eftersom mervärdesskattekommittén är en rådgivande kommitté kan den för närvarande bara fastställa icke-bindande riktlinjer rörande tillämpningen av mervärdesskattedirektivet; bindande genomförandeåtgärder kan bara antas av rådet på grundval av ett förslag från kommissionen. Erfarenheten visar att icke-bindande riktlinjer inte alltid säkerställer en enhetlig tillämpning av EU:s mervärdesskattelagstiftning.

Srf konsulternas förbund, Srf konsulterna, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Srf konsulterna delar uppfattningen att det är viktigt med en enhetlig tillämpning av begreppen i EU:s mervärdesskattelagstiftning. Srf konsulterna har dock inga synpunkter på om bindande genomförandeåtgärder ska antas av rådet eller av kommissionen (bistådd av en kommitté).

Tillbaka till övriga remisser
 
31
jan
31 jan

Rot- och rut-utbetalning

Sista dag att begära utbetalning från Skatteverket om du har utfört rot- och rut-tjänster och kunden har betalat före årsskiftet.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender