Svar: 2013-01-17
Remisslänk: remissvar-2013-01-17.pdf
Finansdepartementet 103 33, STOCKHOLM

Kontrolluppgift om omkostnadsbelopp vid avyttring av delägarrätter och fordringsrätter m.m. – hemställan om lagändring Fi2012/3343

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skatteverkets promemoria Värdepapper och kontrolluppgifter.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Konsulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med redovisnings- och skatte- frågor, och att fungera som rådgivare i de dagliga frågor som finns i företagarens näringsverksamhet. SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela Sverige. SRF arbetar med att aktivt öka kvaliteten på rådgivningen inom näringslivet i allmänhet och i branschen i synnerhet. Detta sker bland annat genom att SRF finns representerade i Bokföringsnämnden och även deltar aktivt som remissinstans för olika myndighetsorgan inom för SRF angelägna och berörda områden. Från och med 2006 har SRF även infört en ny kvalitetsnorm för branschen genom möjligheten att bli ”Auktoriserad Redovisningskonsult” som ett sätt att öka kompetensen och kvaliteten i branschen och hos våra medlemmar.

Mer information kan erhållas på hemsidan www.srfkonsult.se.

 

Remissvar:

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har inget att invända mot förslagen i promemorian.

Motivering:

Att beräkna omkostnadsbeloppet vid försäljning av delägarrätter och fordringsrätter kan i många fall vara komplicerat. SRF har därför inget att invända mot att ett system införs enligt vilket värdepappersinstituten till Skatteverket ska lämna kontrolluppgifter med uppgift om omkostnadsbeloppet för delägarrätter och fordringsrätter.

Jonas Sjulgård

Skattejurist
Tillbaka till övriga remisser
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender