Svar: 2018-01-16
Remisslänk: Remiss 2017-11-30
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
Lars Mattisson
08-405 25 81

Mervärdesskatteregler för vouchrar

Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remiss av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar.

Remissvar:

1. Sammanfattning

Srf konsulterna har i grunden inget att invända mot förslaget.  Med förslaget har det emellertid uppkommit vissa frågor kring redovisning- och skattskyldigheten samt hur en faktura ska utformas vid förskott. Srf konsulterna efterfrågar därför fler konkreta exempel hur transaktioner med voucher ska hanteras i praktiken.

2. Frågeställningar

a) Skatt- och redovisningsskyldighet

Överlåtelse i annans räkning

Företag X säljer ett presentkort (enfunktionsvoucher) för 100 som kan användas för inköp av varor hos Y. X säljer presentkortet för Y:s räkning. Köpare är den beskattningsbara personen A. Inköpet av presentkortet sker i mars och varorna levereras av Y i juni.

Förslaget synes innebära att X som sålt vouchern för Y:s räkning inte anses ha gjort någon omsättning och ska därför inte redovisa någon moms. Omsättningen anses i stället ha gjorts av Y som ska leverera varorna.

Frågan är när avdragsrätten inträder för A och när ska Y beskattas? Medges A avdrag vid betalning och ska Y beskattas när varorna beställs/levereras eller vid någon annan tidpunkt?

Överlåtelse i eget namn

Företag X säljer ett presentkort (enfunktionsvoucher) för 100 som kan användas för inköp av varor hos Y, men till skillnad från föregående exempel säljer X i eget namn. Köpare är även i detta fall den beskattningsbara personen A.

I detta fall ska Y anses ha omsatt varorna till X. Rimligen bör då X i sin tur ha omsatt varorna till A. Även här uppkommer frågan när avdragsrätten för A inträder och när Y ska beskattas? Ska Y beskattas då det sker en avräkning mellan Y och X för sålda presentkort eller när varorna beställs/levereras till A?

b) Fakturakrav för avdrag

Kravet på faktura regleras i 8 kap. 17 § ML och i kap 11 ML finns bestämmelser hur en faktura ska vara utformad. Uppfyller fakturan inte de uppställda kraven finns risk att avdrag för ingående skatt inte medges.

Den som förvärvar en enfunktionsvoucher erlägger i princip en förskottsbetalning för vilken redovisnings- och skattskyldigheten inträder vid betalning (1 kap. 3 § ML). Vid denna tidpunkt saknas emellertid uppgift om t.ex. varornas art och mängd. Hur ska avdrag styrkas i förekommande fall? Eller medges inte avdrag förrän förutsättningarna för en fullständig faktura enligt 11 kap. ML är uppfyllda?

Remissinstanser

Mats Brockert

Skatteexpert
Tel: 010-483 80 53
E-post: mats.brockert@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
22
okt
22 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender