Svar: 2021-03-26
Remisslänk: Remiss 2021-03-12
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen

Nedsättningsstöd

(Fi2021/01206)

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om nedsättningsstöd till företag (Fi2021/01206). Remissvaret lämnas enligt nedan.

Remissinstanser

Bakgrund

Coronaviruset medför fortsatt stora påfrestningar för hela samhället och näringslivet. En konsekvens av detta är att nya regler har införts som medför att regeringen kan fatta beslut om tillfälliga nedstängningar av olika verksamheter. För ett företag som drabbas av beslut om tillfällig nedstängning föreslås i denna remiss en ny stödform som komplement till de tidigare omställnings- och omsättningsstöd som redan har införts.

Srf konsulternas kommentarer till förslaget lämnas enligt nedan.

Allmänna synpunkter

Det vi framfört i tidigare remisser på lag och förordningar avseende omställningsstöd är synpunkter vi menar fortfarande har relevans, till exempel att en Auktoriserad redovisningskonsult ska kunna utförda intyg på samma sätt som en auktoriserad revisor.

Förslaget är i grunden en variant av det befintliga omställningsstödet. Den huvudsakliga skillnaden är att stödet utlöses av ett beslut från regeringen och inte en minskad efterfrågan från marknaden. Srf konsulterna anser att en sådan stödform är viktig för att både kunna fatta beslut som minskar smittspridningen och för att företag som drabbas av sådana beslut ska kunna få ett stöd för att överleva.

En skillnad mellan detta stöd och omställningsstöd är att nedstängning kan ske under del av en månad. Då en nedstängning tvingas fram är det rimligt att staten ersätter alla fasta kostnader under nedstängningsperioden utan att företaget ska behöva göra någon jämförelse med en tidigare period. I förslaget är det ändå tänkt att en månad ska utgöra stödperiod. Det faktum att perioden för nedstängning och stödperioden inte är densamma riskerar att väcka en del tolkningsfrågor. Srf konsulterna är generellt för att ett stöd införs, men vill påtala vikten av att reglerna är rättvisa, lätta att förstå och enkla att tillämpa.

Lagen om omställningsstöd är tillämplig vid bedömningen av nedstängningsstödet, vilket innebär att förslaget om krav på revisorsintyg ska finnas för stöd över 100 000 kr. Srf konsulterna anser att ett sådant krav inte ska finnas i en situation där ett beslut från regeringen om nedstängning av verksamheten är orsaken bakom den minskade omsättningen. Det lagstöd för revisorsintyg som finns avser en väsentligt mindre långtgående situation än ett regeringsbeslut om att verksamheten måste stängas ned, vilket innebär att all omsättning upphör som följd av beslutet och därför inte borde kräva intyg för jämförelse mot en referensperiod.

Stödet ska kunna utgå till företag som direkt har fått beslut om nedstängning, men inte till företags om drabbas indirekt, t ex en underleverantör som har merparten av sin omsättning mot det företag som fått beslut om nedstängning. Srf konsulterna anser att även företag som får sådan indirekt påverkan på sin omsättning ska kunna ges möjlighet att ansöka om nedstängningsstöd.

Stödets utformning

Utgångspunkten för nedstängningsstödet är reglerna för omställningsstöd, med följande förändringar:

  • Minsta nivå för omsättning är 180 000 kr
  • Omsättningen har minskat med mer än 25% jämfört mot referensperioden under 2019
  • Vinstutdelningar ska inte utgöra hinder för att erhålla nedstängningsstöd
  • Ersättning kan erhållas med upp till 100% av fasta kostnader
  • Lönekostnader kan inräknas i fasta kostnader

Srf konsulterna anser att ett beslut om nedstängning är en så långtgående begränsning av ett företags verksamhet att det inte finns behov av en omsättningströskel, vare sig i form av minsta nivå eller procentuell förändring, utan alla fasta kostnader som uppstår efter beslutet om nedstängning ska utgöra underlag för stödet.

Srf konsulterna anser även att den förändrade synen på vinstutdelning ska omfatta även framtida omställningsstöd. Det finns annars risk att det uppstår märkliga effekter.

Srf konsulterna tillstyrker förslaget om nedstängningsstöd med nedanstående kommentarer:

  • Det är viktigt att reglerna är rättvisa, lätta att förstå och enkla att tillämpa. Vi upplever att reglerna så som de formuleras i förslaget riskerar leda till tillämpningsproblem.
  • Kravet på revisorsintyg bör inte finnas i en situation där regeringsbeslut medför att all omsättning upphör.
  • Nedstängningsstöd ska även kunna ges till företag som indirekt påverkas av beslutet.
  • Beslut om nedstängning ska utlösa rätten till stöd utan krav på vare sig omsättningströskel eller procentuell förändring
  • Förbudet mot vinstutdelning bör tas bort även för de tidigare omställningsstöden, men framför allt för eventuellt kommande omställningsstöd för att inte få avvikelse mot nedstängningsstödet.
Tillbaka till övriga remisser
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender