Svar: 2020-10-09
Remisslänk: Remiss 2020-10-01
Näringsdepartementet
Avdelningen för näringsliv
Enheten för marknad och konkurrens

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Diarienummer: N2020/02353

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (N2020/02353). Remissvar lämnas enligt nedan.

Remissinstanser

Bakgrund

Coronaviruset har medfört mycket stora problem för hela samhället och näringslivet, och Sverige har infört en mängd stödformer i syfte att företagen ska få ökade möjligheter att överleva, bl a har ett omställningsstöd införts baserat på bortfall av omsättning under perioden mars-juli 2020. Detta stöd avser täcka fasta kostnader och omfattar alla företagsformer. Dock bedöms ytterligare åtgärder nödvändiga för enskilda näringsidkare som kan drabbas hårdare av förlorad omsättning än av höga fasta kostnader, t ex företag inom tjänstesektorn. Ett särskilt stöd till dessa företag har därför föreslagits i rubricerade remiss.

Reglerna föreslås träda i kraft den 29 oktober 2020.

Remissvar:

Srf konsulterna tillstyrker att enskilda näringsidkare ska få ett omsättningsbaserat stöd, men avstyrker vissa föreslagna begränsningar avseende omsättningstapp och tidsperiod. I dessa delar har Srf konsulterna egna förslag som tillsammans med övriga kommentarer lämnas nedan. Våra väsentliga invändningar och förslag kan sammanfattas enligt följande:

  • Stödet bör omfatta även fysiker som samverkar genom att driva handelsbolag.
  • Kravet på omsättningsbortfall för att erhålla stöd ska vara 30 % oavsett period.
  • Det bör finnas en möjlighet att basera stödet på tillämpade redovisningsprinciper enligt god  redovisningssed under löpande år vid kontantmetoden.
  • Ingen avräkning ska ske av eventuellt omställningsstöd.
  • Tidsperioden under vilken omsättningen kan ha sjunkit bör utsträckas till sista december 2020.

Allmänna synpunkter

Förslaget har utformats som en parallell stödform till omställningsstödet men där stödet istället för att täcka fasta kostnader avser ersätta förlorad omsättning. Strukturen följer helt de bestämmelser som gäller för omställningsstödet vad avser de valda stödperioderna samt kraven på omsättningsbortfall. Den som är berättigad till stöd kan få detta med 75% av det faktiska omsättningstappet under 2020 jämfört med referensperioderna för 2019.

Bakgrunden till den nya stödformen är att enskilda näringsidkare endast i begränsad utsträckning har sökt omställningsstöd. En orsak till detta anges vara att enskilda näringsidkare har begränsade fasta kostnader och därför inte ansöker om omställningsstöd. Srf konsulterna anser att det kan finnas ytterligare orsaker som t ex ett allt för omständligt ansökningsförfarande för flera av stöden.

Srf konsulterna noterar att det inte finns något krav på revisorsintyg för den nya stödformen, trots att den är utformad som en parallell till omställningsstödet. Detta är mycket positivt eftersom det underlättar ansökan väsentligt och även skapar förutsättningar för att stödet ska nå ut snabbare än med den omständliga intygsprocess som är förknippad med det parallella omställningsstödet.

En betydande inskränkning är att fysiska personer som valt att samarbeta via gemensamt handelsbolag inte kan erbjudas möjligheten att ansöka om omsättningsstöd. Det framstår som ologiskt att samarbete via en företagsform som har samma skatteregler och ansvarsprofil ska undantas från stöd samtidigt som den som arbetar ensam under samma förutsättningar kan erhålla stöd.

Srf konsulterna anser att förslaget om omsättningsstöd är en viktig möjlighet att stödja det stora antalet enskilda näringsidkare som drabbats av konsekvenserna av coronaviruset. Det bör dock även omfatta fysiker som samverkar genom att driva verksamheten i handelsbolag.

Kraven för att få omsättningsstöd

Omsättningsstödet är utformat som en parallell till omställningsstödet och med samma struktur för både stödperioder och tröskelvärden för omsättningsbortfall, vilket innebär följande krav:

  • stöd för mars-april kräver en omsättningsminskning på minst 30%
  • stöd för maj kräver en omsättningsminskning på minst 40%
  • stöd för juni-juli kräver en omsättningsminskning på minst 50%
  • årsomsättning minst 200 000 kr
  • registrering för F-skatt

Minsta stödbelopp är 1 000 kr per månad och högsta är 24 000 kr per månad. Stödet utgår med 75% av omsättningsbortfallet efter avräkning för andra erhållna stöd med koppling till coronakrisen.

Orsaken till de ökande kraven på omsättningsbortfall anges till att man anser att ju längre tid som pandemin har pågått, desto längre tid har företagen haft att själva ställa om sin verksamhet och anpassa sina kostnader.

Srf konsulterna anser att slutsatsen att företagen har kunnat ställa om och anpassa sina kostnader redan till perioden maj-juli är felaktig. Den turbulens och osäkerhet som skapats för hela marknaden sedan utbrottet under våren 2020 har inte givit utrymme för sådana omställningar, vilket även bekräftas av de kontakter som förmedlas via de 330 000 företag som anlitar Srf konsulternas medlemmar för ekonomiadministration och rådgivning.

Vid bedömningen av om något omsättningsbortfall föreligger anges att samma redovisnings-principer ska tillämpas som den enskilde näringsidkaren har tillämpat för det räkenskapsår som avslutades 31 december 2019. Bokföringslagen tillåter dock att företag som omsätter högst 3 mkr får tillämpa en kontantmetod för redovisningen, vilket innebär att företaget under löpande år kan dröja med redovisningen av en affärshändelse tills betalningen sker. Fordringar och skulder behöver då enbart redovisas i bokslutet vid räkenskapsårets slut.

Detta skapar problem vid bedömningen om rätten till stöd föreligger, eftersom de flesta företag som kan omfattas av omsättningsstödet omsätter under 3 mkr och därmed enligt god redovisningssed kan tillämpa en sådan kontantmetod under löpande år. För att kunna ansöka om stöd kan därför justeringar av den löpande bokföringen för såväl 2019 som 2020 behöva ske. Det innebär ett merarbete för företagen trots att de har följt den goda redovisningsseden under löpande år. Det bör därför införas en möjlighet att basera stödansökan på de redovisningsprinciper som tillämpats under löpande år, så länge den tillämpats på samma sätt under 2019 som 2020.

Srf konsulterna avstyrker de ökade kraven på omsättningsbortfall från 30% till 40% för maj respektive 50% för juni-juli. Argumentet att kraven ska ökas med anledning av att företagen har hunnit ställa om mera själva är antaganden som inte stämmer överens med faktiska förhållanden. Kraven på omsättningsbortfall bör inte ökas utan vara 30% för alla perioder.

Srf konsulterna anser även att möjlighet bör finnas att basera ansökan på de redovisnings-principer som tillämpats under löpande år, under förutsättning att de tillämpats på samma sätt under 2019 och 2020, för att förenkla för de företag som tillämpar kontantmetoden.

Stödets relation till övriga stöd

De nya reglerna om omsättningsstöd kan komma att överlappa redan gjorda ansökningar om omställningsstöd. Om så är fallet kan Länsstyrelsen som handlägger ärendet avvakta med sitt beslut om stöd för samma period. Det är dock av största vikt att stöden når ut till företagen så snabbt som möjligt för att förhindra svåra ekonomiska problem och konkurser. Det bör därför vara möjligt att i samband med ansökan om omsättningsstöd kunna återkalla sin ansökan om omställningsstöd för de företag som anser att omsättningsstödet är en bättre stödform, och därmed kunna förkorta beslutstiden hos Länsstyrelsen.

Ett stort problem för den enskilde näringsidkaren är att minskad omsättning även påverkar den privata ekonomin och därmed förutsättningarna att driva verksamheten vidare. Den enskilde näringsidkaren har, till skillnad från den som driver sin verksamhet i ett aktiebolag, ingen möjlighet att permittera sig själv och på det sättet rädda både företaget och den privata ekonomin. Avsaknaden av rätten till stöd för korttidsarbete är ett väsentligt perspektiv för att analysera och utforma nya stödformer.

Behovet av omsättningsstöd bör därför inte utgå från fasta kostnader utan istället syfta till att verksamheten och ägaren ska överleva på motsvarande sätt som en verksamhet i aktiebolag kan få både omställningsstöd för att täcka fasta kostnader samt stöd för korttidsarbete för ägaren. För att uppnå likhet mellan olika företagsformer finns därför inte skäl att avräkna omsättningsstödet för enskilda näringsidkare mot omställningsstöd, utan båda stödformerna ska vara tillgängliga parallellt för att verksamheten i enskild form inte ska diskrimineras jämfört med ett aktiebolag.

Perioden för omsättningsstöd bör därför analogt inte heller vara begränsad till samma perioder som för omställningsstödet utan istället kunna utgöras av perioden mars till december 2020.

Srf konsulterna anser att omsättningsstödet för enskilda näringsidkare främst bör trygga möjligheterna för ägaren att överleva på sin verksamhet och att det därför ska ses som ett alternativ till korttidspermittering av ägaren. Omsättningsstödet bör därför inte avräknas mot omställningsstödet som avser att täcka fasta kostnader, utan båda stödformerna bör kunna erhållas parallellt på samma sätt som för motsvarande verksamhet i ett aktiebolag. Vidare bör tidsperioden inte begränsas till sista juli, utan perioden bör avse tid till och med december 2020. 

Tillbaka till övriga remisser
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender