Svar: 2020-09-21
Remisslänk: Remiss 2020-09-07
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 Stockholm

Omställningsstöd till företag för perioden maj – juli 2020

Fi2020/03582/S2

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (Fi2020/03582/S2). Remissvaret lämnas enligt nedan.

Remissinstanser

Bakgrund

Coronaviruset har medfört mycket stora problem för hela samhället och näringslivet och Sverige har därför i likhet med flera andra länder infört en mängd stödformer i syfte att företagen ska få ökade möjligheter att överleva. Ett omställningsstöd har införts för bortfall av omsättningen under perioden mars-april 2020. Dock bedöms ytterligare åtgärder nödvändiga, för de företag som har en säsongsberoende verksamhet med huvuddelen av sina normala intäkter efter perioden för nuvarande omställningsstöd. Ett kompletterande omställningsstöd för perioden maj-juli 2020 har därför föreslagits i rubricerade remiss.

Reglerna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Srf konsulternas kommentarer till förslaget lämnas enligt nedan.

Allmänna synpunkter

Förslaget är i grunden en förlängning i tiden av det tidigare beslutade regelverket för omställningsstöd avseende perioden mars-april 2020. Det innebär att de problem som finns i de befintliga reglerna förs vidare in i det kompletterande förslaget för perioden maj-juli.

Srf konsulterna vill särskilt framhålla vikten av att stödet snabbt kan nå ut till företagen, samt att relevanta kostnader som inte kan undvikas ingår i underlaget för stöd. Exempel på denna typ av problem är kravet på revisorsintyg även för företag som inte har revisor och revision, där den praktiska hanteringen har visat att revisionsbyråerna i de flesta fall enbart hinner biträda sina redan befintliga klienter och därför inte tar in nya uppdrag att upprätta de intyg som krävs. Följden blir att en majoritet av företagen inte får tillgång till stödet och därför riskerar konkurs. Dessutom tillkommer en betydande kostnad för de företag som lyckas hitta en revisor och som måste sätta sig in i företagets verksamhet och ekonomi innan ett intyg kan utfärdas.

Ett annat problem är att definitionen av de fasta kostnader som kan ingå i underlaget för stöd, där kostnaden för att upprätthålla lagstadgade arbetsuppgifter är undantagen. En majoritet av företagen anlitar en redovisningsbyrå för att upprätta redovisningen enligt bokföringslagen samt redovisa skatter och avgifter enligt gällande skatteregler. Det är därför anmärkningsvärt att dessa kostnader inte kan anses stödberättigade samtidigt som man kan få ersättning för
t ex tjänster som avser tvätt av textilier som saknar lagkrav att uppfylla.

Srf konsulterna anser att det kompletterande förslaget om förlängt omställningsstöd bör adressera de problemtyper som anges ovan för att stödet ska kunna nå ut till alla företag som behöver det, och att samtidigt tjänster som avser lagstadgade arbetsuppgifter ska vara stödberättigade.

Kraven för att få omställningsstöd

Omställningsstödet för perioden mars-april kan erhållas om företaget har förlorat minst 30% av sin omsättning. Dessa krav skärps nu i förslaget om förlängning, som är uppdelat på två separata stödperioder:

  • stöd för maj kräver en omsättningsminskning på minst 40%
  • stöd för juni-juli kräver en omsättningsminskning på minst 50%

Orsaken till förlängningen är att företag med säsongsberoende verksamhet förlagd till sommarmånaderna inte annars kan få något stöd alls. Samtidigt anges orsaken till de kraftigt ökade kraven på omsättningsbortfall att pandemin har pågått längre tid och att företagen därför har haft mera tid på sig att själva ställa om och anpassa sina kostnader.

Srf konsulterna anser att slutsatsen att företagen har kunnat ställa om och anpassa sina kostnader redan till perioden maj-juli är starkt felaktig. Den turbulens som skapats för hela marknaden sedan utbrottet under våren 2020 har inte givit utrymme för sådana omställningar, vilket även bekräftas av de kontakter som förmedlas via de 330 000 företag som anlitar Srf konsulternas medlemmar för ekonomiadministration och rådgivning.

I förslaget anges även att behoven av stöd för perioden mars-april har överskattats, baserat på att ett lägre antal företag än beräknat har ansökt om stöd. Denna slutsats är enligt Srf konsulterna och flertalet andra bedömare felaktig och det lägre antalet ansökningar beror istället på de omfattande kraven som har uppställts för att kunna få stöd, t ex kraven på revisorsintyg även för företag utan revisor och förbud mot utdelning som alternativ för att minska likviditetsbelastningen jämfört med lön. De krav som uppställts har således starkt begränsat antalet ansökningar och även bidragit till att problemen på längre sikt riskerar att förvärras.

Srf konsulterna avstyrker de ökade kraven på omsättningsbortfall från 30% till 40% för maj respektive 50% för juni-juli. Argumentet att kraven ska ökas på grund av att företagen har hunnit ställa om mera själva eller att behoven är överskattade är rena spekulationer som inte stämmer överens med faktiska förhållanden. Behovet av fortsatt stöd är uppenbart och Srf konsulterna anser därför att stödperioden bör förlängas utan någon skärpning av kraven.

Tillbaka till övriga remisser
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender