Svar: 2013-05-20
Remisslänk: Remissvar 2013-05-20
Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM

Promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet

Ju2013/557/L2

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Tvingande regler om betalningstider i näringslivet.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Kon-sulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med redovisnings- och skattefrågor, och att fungera som rådgivare i de dagliga frågor som finns i företagarens näringsverksamhet. SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela Sverige.

SRF arbetar med att aktivt öka kvaliteten på rådgivningen inom näringslivet i allmänhet och i branschen i synnerhet. Detta sker bland annat genom att SRF finns representerade i Bokföringsnämnden och även deltar aktivt som remissinstans för olika myndighetsorgan inom för SRF angelägna och berörda områden.

Från och med 2006 har SRF även infört en ny kvalitetsnorm för branschen genom möjlig-heten att bli ”Auktoriserad Redovisningskonsult” som ett sätt att öka kompetensen och kvaliteten i branschen och hos våra medlemmar.

Mer information kan erhållas på hemsidan www.srfkonsult.se.

Remissvar:

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, avstyrker promemorians förslag om att begränsa avtalsfriheten mellan näringsidkare genom att införa en tvingande reglering om att en fordran vid handelstransaktioner mellan näringsidkare ska betalas senast trettio dagar efter det att borgenären framställt krav på betalning.

Motivering:

Den 16 mars 2013 trädde den lagändring i kraft som innebar ett genomförande av det nya EU-direktivet om bekämpning av sena betalningar vid handelstransaktioner. Direktivet syftar till att skapa ett gott småföretagarskydd samtidigt som det värnar om avtalsfriheten.

I promemorian föreslås nu en lagstiftning som inte tillåter längre avtalsfrister mellan näringsidkare än trettio dagar när det gäller betalningar. Som framgår av promemorian så finns det skäl både för och emot en sådan tvingande regel. I promemorian lyfts det även fram ett antal åtgärder som skulle kunna övervägas som alternativ till att begränsa avtalsfriheten på detta område.

Med hänsyn till att det helt nyligen införts nya regler om betalningstider och att en be-gränsning av avtalsfriheten inte enbart är positiv för svenska små och medelstora företag avstyrker SRF promemorians förslag.

Effekten av den lagstiftning som infördes den 16 mars bör noga följas och de informa-tionsinsatser om handelskrediter och kredithantering som föreslås i promemorian anser SRF bör genomföras omgående. Det finns redan idag civilrättsliga, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som kan användas om företag i stark ställning tvingar fram alltför långa avtalade betalningstider. Då det enligt promemorian är oklart i vilken utsträckning dessa regler används för att komma till rätta med att större företag missbrukar sin starka ställning på ett sätt som drabbar små och medelstora företag anser SRF att det bör utredas. Efter en sådan utredning kan det sedan övervägas vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas.

Jonas Sjulgård

Skattejurist
Tillbaka till övriga remisser