Svar: 2013-06-18
Remisslänk: Remissvar 2013-06-18
Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM

Promemoria Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Fi2013/2050

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Konsulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med redovisnings- och skattefrågor, och att fungera som rådgivare i de dagliga frågor som finns i företagarens när-ingsverksamhet. SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela Sverige.

SRF arbetar med att aktivt öka kvaliteten på rådgivningen inom näringslivet i allmänhet och i branschen i synnerhet. Detta sker bland annat genom att SRF finns representerade i Bokföringsnämnden och även deltar aktivt som remissinstans för olika myndighetsorgan inom för SRF angelägna och berörda områden.

Från och med 2006 har SRF även infört en ny kvalitetsnorm för branschen genom möjligheten att bli ”Auktoriserad Redovisningskonsult” som ett sätt att öka kompetensen och kvaliteten i branschen och hos våra medlemmar.

Mer information kan erhållas på hemsidan www.srfkonsult.se.

Remissvar:

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, delar den uppfattning som kommer till uttryck i promemorian om att innebörden av uttrycket obetydlig omfattning bör förtydligas.

SRF avstyrker dock promemorians förslag till ändring av lagtexten i 39 kap. 5 § första stycket 1 SFL.

SRF anser att lagtexten bör utformas på sådant sätt att det tydligare framgår vem som kan undantas från lagens krav på certifierat kassaregister. Bland annat bör ett nystartat företag som under sitt första räkenskapsår har en omsättning som kan anses som obetydlig vara undantaget från kravet på kassaregister detta år.

Motivering:

SRF anser att det är bra att det i promemorian tydligt framhålls att någon uppräkning av en säsongsbaserad försäljning till årsvis försäljning inte lägre ska ske vid bedömning av om obetydlig omfattning föreligger. Men den föreslagna ändringen av lagtexten i 39 kap. 5 § första stycket 1 SFL öppnar upp för nya godtyckliga bedömningar av om de minsta företagen omfattas av lagens krav eller inte.

Enligt den föreslagna lydelsen ska vid bedömningen av om obetydlig omfattning föreligger den försäljning som sker eller kan antas komma att ske i verksamheten beaktas.

SRF anser dock att det inte kan krävas av en företagare med nystartad mindre verksamhet ska bedöma om försäljningen någon gång i framtiden kan komma att överstiga gränsen för obetydlig omfattning och att han därmed redan vid själva uppstarten av verksamheten måste ha ett certifierat kassaregister. Utformningen av lagtexten lämnar också frågan öppen om det är Skatteverkets eller företagarens uppfattning om hur verksamheten kan komma att utvecklas i framtiden som ska läggas till grund för bedömningen om verksamheten är av obetydlig omfattning. Enligt promemorian ska det göras en helhetsbedömning. Det finns därför risk för att det i de flesta fall blir Skatteverkets uppfattning som kommer att bli avgörande.

Att bli påförd en kontrollavgift kan få förödande konsekvenser för ett mindre företag då kontrollavgiften storlek inte tar hänsyn till verksamhetens omfattning. Det är därför viktigt med klara gränsdragningsregler. En kontrollavgift på 10 000 kr drabbar de mindre företagen som bedriver sin verksamhet i enskild firma eller handelsbolag hårdare än de företag som har sin verksamhet i ett aktiebolag. Kontrollavgiften är inte avdragsgill. Det innebär att ett aktiebolag måste skatta för en vinst på cirka 12 800 kr för att kunna beta-la 10 000 kr i kontrollavgift då bolagsskatten är 22 procent.

Företagaren med enskild firma/handelsbolag måste betala både sociala avgifter och inkomstskatt. Med full marginalskatt kan han bli tvungen att skatta för en vinst på upp till cirka 29 500 kr för att kunna betala en kontrollavgift på 10 000 kr. För en person med anställningsinkomst som på sin fritid har ett mindre företag kan mer än hela företagets årsvinst försvinna om han har en annan åsikt än Skatteverket om företagets framtida utveckling.

SRF anser därför att det är av största vikt att det av lagtexten så långt möjligt klart fram-går vilka som undantas från kravet på certifierat kassaregister. I promemorian framhåller man att det finns risk för kringgåenden om lagtexten görs för tydlig. Men en tydlig lagtext är grunden för en rättssäker bedömning.

Jonas Sjulgård

Skattejurist
Tillbaka till övriga remisser