Svar: 2019-03-15
Remisslänk: Remiss 2019-02-25
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Promemorian Nedsättning av arbetsgivaruppgifter för unga

Fi2019/00639/S1

Srf konsulternas förbunds har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga, Fi2019/00639/S1

Remissvar

Srf konsulternas förbund välkomnar åtgärder som stimulerar möjligheterna för företag att anställa, framförallt de grupper som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är en utmaning.

Syftet med förslagen i promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter är stimulera företag till att anställa fler personer i åldern 15-17 år. Genom en sänkning av arbetsgivaravgifterna ska de ge förutsättningar för ungdomar i åldern 15-17 att få en tidigare introduktion till yrkeslivet.

Srf konsulterna varken instämmer i eller motsätter sig förslaget. Srf konsulternas förbund har följande synpunkter på promemorian

  • Srf konsulternas förbund ställer sig positivt till att sänka arbetsgivaravgifter

Srf konsulternas förbund anser att sänkta arbetsgivaravgifter för att stimulera anställning av en viss kategori av personer är positivt. Däremot så anser Srf konsulternas förbund att det är missriktat att begränsa urvalet till ålderskategorin 15-17 eftersom det riskerar att ge ännu sämre förutsättningar för att komma åt ungdomsarbetslösheten bland de som är myndiga och i större grad självförsörjande. Företagen kommer säkerligen i valet mellan att anställa en person som är 15 år eller 18 år välja den första. Frågan är om dessa grupper verkligen ska ställas mot varandra.

  • Srf konsulternas förbund vill framföra vikten av att genomföra förändringar motsvarande de i denna promemoria i samband med kalenderårsskiften.

Srf konsulternas förbund anser att datumet för ikraftträdande är dåligt valt. Dels för att om önskad effekt ska uppstå under 2019 så bör lagen börja gälla inför förväntade feriearbeten (sommarlovet), men även för företagens hantering av förändringen. Att ändra arbetsgivaravgifter mitt under sommaren innebär ökad administration. Genom införandet av AGI (arbetsgivardeklaration på individnivå) har förutsättningarna att få rätt beräkning av arbetsgivaravgifter i rapportering till Skatteverket förbättras. Däremot så kvarstår att interna avstämningar, rapporteringar etc kan påverkas.

  • Srf konsulternas förbund ställer sig frågande till om förslaget ger önskad effekt.

Promemorian lyfter fram att förslaget inte ska inverka på skolgången i grund- och gymnasieskola. Gränsvärdet på 25 000 kronor i månaden motsvarar för många en heltidslön vilket blir motsägelsefullt. Srf konsulternas förbund saknar en presentation av varför promemorian föreslår ett sådant gränsvärde. I promemorian presenteras inte heller någon prognos för i vilken utsträckning antalet ferie- och helgarbetande ungdomar skulle öka genom företagens minskade arbetsgivaravgifter för denna kategori. Srf konsulternas förbund saknar även en analys av utfallet av den tidigare sänkningen för ålderskategorin 18-24.

  • Srf konsulternas förbund ser fördelar för företagarna

Förhoppningen med förslaget är att framförallt branscher som kan bemannas av yrken med mindre krav på erfarenhet ska erbjuda nyanställningar. Sänkta arbetsgivaravgifter ska ge ökat utrymme för lönekostnader och även enligt promemorian ge möjlighet för företagen till högre vinst. Vinsten blir i sin tur underlag för bolagsskatt som till viss del ska kompensera statens inkomstbortfall på grund av de sänkta arbetsgivaravgifterna. För ett mindre företag som tar in en yngre anställd är beräknad förändring i kostnad upptill 5303 kronor vid en uppskattad månadslön på 25 000 kr/månad. På ett år är det en minskad kostnad på 63 636 kr. Den kostnadsbesparingen ger ett ökat löneutrymme för att kunna anställa ytterligare en person i åldern 15-17 år på motsvarande 57 741 kr/år. Företaget skulle därmed utifrån en uppskattad månadslön på 25 000 kr/månad (145 kr/timme) kunna ha ytterligare en anställd 33 timmar per månad. ((57 741/145)/12) inom den kostnadsbesparing som promemorian beskriver. Dock är inga avtalsenliga avgifter medräknade så kostnadsbesparingen för kollektivavtalsbundna företag blir mindre. Effekten av att använda sänkta arbetsgivaravgifter för sysselsättningsgraden i stort kan inte Srf konsulternas förbund uttala sig om. Det redogörs inte heller i promemorian för hur de förväntade effekterna för sysselsättning kan styrkas. Däremot så kan de minskade kostnaderna medföra en större benägenhet att återinvestera i företaget med extra personal. Förutsatt att arbetsgivaren har vilja att anställa mer personal. Att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna endast ger effekten att företag får högre vinst gör förslaget missriktat.

Zennie Sjölund

Branschansvarig Lön och enhetschef Sakkunskapsenheten
Tel: 010-483 80 56
E-post: zennie.sjolund@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
20
jun
20 jun

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender