Svar: 2017-11-10
Remisslänk: Remiss 2017-10-11
Utrikesdepartementet
UD2017/15958/HI

Ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

KOM(2017)495

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter till Utrikesdepartementet på EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen.

Förslaget syftar till att förbättra rörligheten för icke-personuppgifter över gränserna på den inre marknaden. Intentionen är att säkerställa att det inte sker en påverkan på den befogenhet behöriga myndigheter har att begära och få tillgång till information för reglerings- och tillsynsändamål, t.ex. för inspektion och verifiering. Det ska även bli lättare för yrkesmässiga användare av datalagring eller andra databehandlingstjänster att utifrån lika konkurrens villkor byta tjänsteleverantör och portera data.

Remissinstanser

Remissvar:

Srf konsulterna anser att fastställande av en tydlig, omfattande och förutsägbar rättslig ram för lagring eller annan behandling av andra uppgifter än personuppgifter på den inre marknaden är positivt.

Srf konsulterna anser att förslaget om en nationell gemensam informationspunkt med regelbunden uppdaterad informationen om åtgärder för att säkerställa transparensen när det gäller krav på datalokalisering i medlemsstaterna för fysiska och juridiska personer i kombination med gemensam kontaktpunkt mellan medlemsstater är nödvändig för att förslaget ska kunna genomföras.

Srf konsulterna anser att självreglerande uppförandekoder på unionsnivå kan bli svårt att genomföra utan mer tydlighet eller hänvisning till hur uppförandekoder ska tas fram och förvaltas.

Srf konsulternas förbund har i övrigt inget att invända mot de bedömningar som görs och de förslag som lämnas i rättsakten

Zennie Sjölund

Branschansvarig Lön och enhetschef Sakkunskapsenheten
Tel: 010-483 80 56
E-post: zennie.sjolund@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
22
okt
22 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender