Svar: 2013-08-30
Remisslänk: Remissförslag 2013-06-25
Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM

Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

FI Dnr 11-5610

Sveriges Redovisningskonsulers Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, risk-hantering och kontroll i kreditinstitut.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Kon-sulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med redovisnings- och skatte-frågor, och att fungera som rådgivare i de dagliga frågor som finns i företagarens när-ingsverksamhet. SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svens-ka och utländska företag och finns över hela Sverige.

SRF arbetar med att aktivt öka kvaliteten på rådgivningen inom näringslivet i allmänhet och i branschen i synnerhet. Detta sker bland annat genom att SRF finns representerade i Bokföringsnämnden och även deltar aktivt som remissinstans för olika myndighetsorgan inom för SRF angelägna och berörda områden.

Från och med 2006 har SRF även infört en ny kvalitetsnorm för branschen genom möjlig-heten att bli ”Auktoriserad Redovisningskonsult” som ett sätt att öka kompetensen och kvaliteten i branschen och hos våra medlemmar.

Mer information kan erhållas på hemsidan www.srfkonsult.se.

Remissvar:

Att det i kreditinstituten finns interna regler, rutiner och processer som säkerställer en god styrning, riskhantering och kontroll är viktigt. Men det är frågor som inte handhas av SRF eller våra medlemmar. SRF avstår därför från att lämna synpunkter på förslaget om nya föreskrifter och allmänna råd.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

Tillbaka till övriga remisser
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender