Svar: 2013-02-08
Remisslänk: remissvar-2013-02-08.pdf
Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM

Remiss av kommissionens förslag om tillämpning av mervärdesskattereglerna om be-skattningsland för elektroniska tjänster m.m. Fi2012/4855

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52), såvitt avser förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Konsulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med redovisnings- och skatte- frågor, och att fungera som rådgivare i de dagliga frågor som finns i företagarens näringsverksamhet. SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela Sverige. SRF arbetar med att aktivt öka kvaliteten på rådgivningen inom näringslivet i allmänhet och i branschen i synnerhet. Detta sker bland annat genom att SRF finns representerade i Bokföringsnämnden och även deltar aktivt som remissinstans för olika myndighetsorgan inom för SRF angelägna och berörda områden. Från och med 2006 har SRF även infört en ny kvalitetsnorm för branschen genom möjligheten att bli ”Auktoriserad Redovisningskonsult” som ett sätt att öka kompetensen och kvaliteten i branschen och hos våra medlemmar.

Mer information kan erhållas på hemsidan www.srfkonsult.se.

 

Remissvar:

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har inget att invända mot förslagen i promemorian.

Motivering:

Från och med 1 januari 2015 kommer företagen i EU (och utanför EU) att behöva fast- ställa var deras kunder (icke beskattningsbara personer) hör hemma för att säkerställa att telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och elektroniska tjäns- ter beskattas korrekt. För att se till att övergången blir smidig och samordnad på EU-nivå föreslår kommissionen olika åtgärder för genomförandet av de nya reglerna.

Dessa åtgärder, som SRF inte har något att invända mot, innebär inte någon ändring av de bestämmelser för telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och elektroniska tjänster som fastställs i momsdirektivet utan tydliggör hur dessa bestäm- melser bör tillämpas i praktiken.

Jonas Sjulgård

Skattejurist
Tillbaka till övriga remisser
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender