Svar: 2021-04-30
Remisslänk: Remiss 2021-04-01
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
inkomstskatt och socialavgifter

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021

Fi2021/01524

Bakgrund

Syftet med förslaget är att öka incitamentet för att anställa ungdomar under sommaren genom att tillfälligt införa ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter.

Betänkandet har remitterats till Srf konsulternas förbund.

Remissinstanser

Remissvar:

Allmänt

I promemorian föreslås ytterligare en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som utges under perioden den 1 juni 2021 till och med den 31 augusti 2021.

Srf konsulternas förbund har följande synpunkter på promemorian

  • Srf konsulternas förbund vill uppmärksamma konsekvenserna av den sena tidpunkten för ikraftträdande av det utökade regelverket
  • Srf konsulterna påtalar behovet av tydlig begreppshantering avseende perioden vilken ersättning som ligger till grund för den lägre arbetsgivaravgiften
  • Srf konsulterna vill framföra vikten av att analys av utfallet av vidtagen åtgärd

Srf konsulternas förbund vill uppmärksamma konsekvenserna av den sena tidpunkten för ikraftträdande av det utökade regelverket

Srf konsulternas förbund anser att datumet för ikraftträdande bör sättas så att retroaktiv hantering inte är nödvändig. Srf konsulterna har förståelse för de särskilda omständigheter som råder då en rättssäker lagstiftningsprocess ska hanteras samtidigt med behovet av effektiva åtgärder. Dock medför retroaktivitet merarbete för många parter. Det skapar inte heller förutsättningar för att ge önskad effekt, dels i antalet anställningar, dels för företagens hantering av förändringen. ”En förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som fyllt 18 men inte 23  år under  perioden  juni–augusti  2021 ger arbetsgivare  ett  ytterligare incitament att anställa personer ur målgruppen och på så sätt kan förslaget ytterligare motverka de negativa effekterna för unga på arbetsmarknaden ”. För att få denna effekt måste företagen ges förutsättningar att planera sin verksamhet i den mån det går under denna pandemi. Ju närmare beslut och ikraftträdande av lagen ligger avsedd period, desto större osäkerhet kring att företagen faktiskt kommer att anställa enligt regeringens ambition. När dessutom lagstiftningen innebär retroaktiv hantering så ökar risken för ytterligare administration, eftersom det krävs uppdateringar av system, såväl företagens som mottagande myndighet. För att företagen ska kunna tillgodogöra sig åtgärden kräver det att rapporteringen till Skatteverket görs med korrekta värden. I den tidslinje som nu blir aktuell finns även risk för att företag skickar in rapportering enligt det tidigare regelverket. Det medför att det krävs en omprövning av Skatteverket för att företagen ska få ta del av de sänkta arbetsgivaravgifterna.

Srf konsulterna påtalar behovet av tydlig begreppshantering avseende perioden vilken ersättning som ligger till grund för den lägre arbetsgivaravgiften

Srf konsulterna har uppmärksammat att förslaget till lagtext innehåller ett begrepp som riskerar att feltolkas, även om det är ett vedertaget begrepp i skattehänseende. Att definiera förutsättningarna som ”tillämpas på ersättning som utges under perioden 1 juni–31augusti 2021.” skapar otydlighet. Skrivningen har kompletterats med ”lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 maj 2021”, och begreppet har även använts i samband med den tillfälliga nedsättning som infördes tidigare i år, ”Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ersättning som har utgetts under perioden den 1 april 2021–31 mars 2023.”. Dock förordar Srf konsulterna begreppet utbetalats används för att undvika missförstånd.

Srf konsulternas förbund vill framföra vikten av att analys av utfallet av vidtagen åtgärd

Srf konsulternas förbund vill uppmärksamma det merarbete som förändringar i regelverk medför. I förslaget beskrivs att ”Eftersom arbetsgivaravgifterna redovisas månadsvis på individnivå i arbetsgivardeklarationen och nedsättningen baseras på den anställdes ålder kan Skatteverket automatiskt räkna ut rätt avgifter på löneunderlaget.”

Att ändra arbetsgivaravgifter mitt under året innebär en betydande ökad administration. Genom införandet av AGI (arbetsgivardeklaration på individnivå) har förutsättningarna att få rätt beräkning av arbetsgivaravgifter i rapportering till Skatteverket förbättras. Däremot så kvarstår att interna avstämningar, systemuppdateringar och rapporteringar kan påverkas samt att en anställd då får olika nivåer under ett pågående kalenderår. Detta medför ytterligare regelverk att hålla reda på för företagen, som särskiljer sig från övriga arbetsgivaravgiftsnivåer såsom det befintliga för ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Srf konsulternas förbund delar inte uppfattningen om att ”Därmed torde förslaget  inte  innebära mer än en försumbar ökning av de administrativa    kostnaderna    för    företag    som    anställer    personer    i målgruppen. Förslaget bedöms inte medföra några andra kostnader eller förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen. Förslaget bedöms inte heller påverka företagen i några andra avseenden.”

 

Tillbaka till övriga remisser