Svar: 2013-04-23
Remisslänk: remissvar 2013-04-23.pdf
Näringsdepartementet Marknad och konkurrens 103 33 STOCKHOLM

Remiss av SOU 2012:84 Näringsförbud – tillsyn och effektivitet N2013/84/MK

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2012:84 Näringsförbud – tillsyn och effektivitet

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Konsulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med redovisnings- och skatte- frågor, och att fungera som rådgivare i de dagliga frågor som finns i företagarens näringsverksamhet. SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela Sverige. SRF arbetar med att aktivt öka kvaliteten på rådgivningen inom näringslivet i allmänhet och i branschen i synnerhet. Detta sker bland annat genom att SRF finns representerade i Bokföringsnämnden och även deltar aktivt som remissinstans för olika myndighetsorgan inom för SRF angelägna och berörda områden. Från och med 2006 har SRF även infört en ny kvalitetsnorm för branschen genom möjligheten att bli ”Auktoriserad Redovisningskonsult” som ett sätt att öka kompetensen och kvaliteten i branschen och hos våra medlemmar.

Mer information kan erhållas på hemsidan www.srfkonsult.se.

 

Remissvar:

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, tillstyrker utredningens förslag.

Innehållet i förslaget

Utredningen föreslår att näringsförbud ska kunna meddelas var och en som utövar led-ningen av en näringsverksamhet.

Den bevislättnadsregel som finns i 4 § första stycket lagen om näringsförbud utvidgas till att även omfatta vissa företrädare för stiftelser och utländska filialer.

Revisorers agerandeplikt utvidgas till att även omfatta misstanke om att någon inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till överträdelse av ett näringsförbud.

Kronofogdemyndigheten ges bättre möjligheter att utöva tillsyn över meddelade när-ingsförbud.

Jonas Sjulgård

Jonas Sjulgård

Skattejurist
Tillbaka till övriga remisser