Svar: 2013-04-11
Remisslänk: remissvar 2013-04-11.pdf
Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM

Remiss av SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms Fi2013/271

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms

 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Konsulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med redovisnings- och skatte- frågor, och att fungera som rådgivare i de dagliga frågor som finns i företagarens näringsverksamhet. SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela Sverige. SRF arbetar med att aktivt öka kvaliteten på rådgivningen inom näringslivet i allmänhet och i branschen i synnerhet. Detta sker bland annat genom att SRF finns representerade i Bokföringsnämnden och även deltar aktivt som remissinstans för olika myndighetsorgan inom för SRF angelägna och berörda områden. Från och med 2006 har SRF även infört en ny kvalitetsnorm för branschen genom möjligheten att bli ”Auktoriserad Redovisningskonsult” som ett sätt att öka kompetensen och kvaliteten i branschen och hos våra medlemmar.

Mer information kan erhållas på hemsidan www.srfkonsult.se.

 

 

Remissvar:

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, tillstyrker utredningens förslag om att redovisning och betalning av mervärdesskatt flyttas från Tullverket till Skatteverket för importörer som är registrerade till mervärdesskatt i Sverige.

Utredningen uppskattar att förslaget kommer att kosta 40 miljoner kronor. En engångs-indexjustering av bekämpningsmedelsskatten och avfallsskatten (deponiskatten) föreslås som finansiering. Detta förslag bör inte genomföras. SRF stöder givetvis grundtanken om balans i de offentliga finanserna, men anser att den bör upprätthållas genom en återhåll-sam utgiftspolitik i stället för genom skattehöjningar.

När det gäller ikraftträdandetidpunkten anser SRF att förslaget bör träda ikraft redan den 1 januari 2014, i stället för den 1 september 2014 som utredningen föreslår. Med hänsyn till den positiva likviditetseffekt och minskad administrativ börda som utredningens för-slag innebär för aktuella företag om det införs, bör förslaget prioriteras av lagstiftaren och de berörda myndigheterna.

Jonas Sjulgård

Jonas Sjulgård

Skattejurist
Tillbaka till övriga remisser