Svar: 2019-11-01
Remisslänk: Remiss 2019-06-28
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen,
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
Tove Berlin

Skattelättnad för arbetsresor

(SOU 2019:36) Fi2019/02525/S1

Srf konsulternas förbund har valt att lämna synpunkter angående SOU 2019:36. Remissvaret anges enligt nedan.

Remissvar

Syftet med förslagen som utredningen föreslår är att förenkla förutsättningarna kring längre arbetsresor.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 med följande förslag i korthet.

 • Reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas.
 • En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) införs. Formen skattereduktion innebär att skattelättnaden blir oberoende av den skattskyldiges inkomst och marginalskatt.
 • Skattereduktion ges för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer.
 • Skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under beskattningsåret med resor som överstiger den nedre avståndsgränsen för skattereduktion, dock högst 210 dagar. Vid 59 eller färre resdagar medges ingen skattereduktion.
 • Skattereduktionen är 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel som faktiskt används för arbetsresan.
 • Vid bristfällig kollektivtrafik medges ytterligare skattereduktion med ett fast belopp om 20 kronor per resdag vid avstånd från 30 kilometer och uppåt och ett rörligt belopp på 60 öre per kilometer för avstånd mellan 80 och 150 kilometer.
 • För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil eller förmånsbil i stället för allmänna kommunikationsmedel ges skattereduktion för den del av avståndet enkel väg som överstiger 10 kilometer och upp till och med 150 kilometer.
 • Skattereduktion ska ges med 30 procent av skäliga utgifter för väg-, bro- eller färjeavgifter i samband med arbetsresor för den del av de sammanlagda utgifterna som överstiger 8 000 kronor under beskattningsåret under förutsättning att kravet på bristfällig kollektivtrafik är uppfyllt.
 • Avdraget för trängselskatt avskaffas.
 • Administration och kontroll utvecklas och görs säkrare genom att arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen.

Srf konsulternas förbund ställer sig positivt till regelförenklingar inom detta område men har dock svårt att se det föreslagna nya systemet som enklare att tillämpa, administrera och kontrollera än dagens.

Srf konsulterna anser att det föreslagna nya systemet snarare medför mer administration än det tidigare med tanke på de snåriga regler som föreslås, exempelvis som att antalet resdagar differentierar rätten till skattereduktion, bedömning kring vad ”bristfällig kollektivtrafik” anses vara samt i denna mening ”arbetsplatsens adress om betalningsmottagaren haft en arbetsplats” tolkningen av ”om…haft..arbetsplats”

Srf konsulterna motsätter sig att uppgift om arbetsplatsens adress ska anges i arbetsgivardeklarationen. ”7. arbetsplatsens adress om betalningsmottagaren haft en arbetsplats”

 • Den principiella utgångspunkten för överväganden om avdrag för arbetsresor är skattemässigt en fråga om privata levnadskostnader vilket inte bör vara ytterligare en pålaga för arbetsgivarna.
 • Uppgift om arbetsställe rapporteras redan via arbetsgivardeklarationen. ”Arbetsgivare som bedriver verksamhet vid fler än ett arbetsställe ska fylla i arbetsställenummer.
  Uppgiften hämtas in för Statistiska Centralbyråns (SCB) räkning och används för statistik om sysselsättning och lönesummor. Genom att de anställda kopplas till ett specifikt arbetsställe som finns i Företagsdatabasen kan de förvärvsarbetande fördelas på region och bransch.”

Att administration och kontroll utvecklas och görs säkrare genom att arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen är att låta arbetsgivaren uppge i princip samma uppgift två gånger. Detta är något som går i motsatt riktning jämfört med den förenklingsresa för företagare som förespråkas. Srf konsulternas uppfattning är att informationsutbytet mellan Skatteverket och Statistiska Centralbyrån istället bör utvecklas så att arbetsgivaren inte behöver ange mer än arbetsställe i arbetsgivardeklarationen.

 

 

 

Tillbaka till övriga remisser