Svar: 2021-06-28
Remisslänk: Remiss 2021-05-03
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen

Skattelättnad för cykelförmån

Fi2021/01840

Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter.

Remissinstanser

Remissvar:

Srf konsulterna ser positivt på promemorians förslag som syftar till att öka intresset för arbetstagare, att om möjligt, välja förmån av fri cykel. Det kan till exempel ske genom löneväxling eller nettolöneavdrag.  Förslaget kan också underlätta den administrativa hanteringen av förmånen och därmed också öka arbetsgivarens intresse att erbjuda cykelförmån för sina anställda.

I promemorian lämnas två olika förslag hur beskattningsunderlaget för skatt och avgifter ska beräknas. Båda förslagen har fördelar, men förslaget med ett skattefritt belopp upp till 1 200 kr torde vara enklare att tillämpa än att förmånens värde reduceras upp till ett visst värde.

Enligt Srf konsulterna skulle det vara en stor fördel om beloppet 1 200 kr höjdes så att det var möjligt att tillhandahålla en cykel med ett inköpspris runt 8 000 kr utan förmånsbeskattning. Det torde sannolikt inte påverka statens finanser i någon märkbar utsträckning. Det är frågan om relativt små belopp och förslaget kan förhoppningsvis leda till färre sjukskrivningar och därmed minska statens kostnader.

Fördelen med ett högre fribelopp är att det skulle minska arbetsgivarens administrativa arbete och av denna anledning öka intresset att erbjuda cykelförmån till de anställda. Utöver att det underlättar det löpande arbetet genom att arbetsgivaren slipper redovisa förmånen i bokföringen och arbetsgivardeklarationen, om arbetsgivaren står för förmånen, torde det också minska risken att arbetsgivaren blir stående med cyklar där arbetstagaren ångrat sig efter något enstaka år.

När det gäller beräkningen av förmånsvärdet bör det förtydligas hur det bör ske och att beräkningen bör skilja sig beroende på om den anställde själv får stå för underhållet eller inte. För en arbetsgivare kan det vara att föredra att den anställde själv får stå för underhållet av cykeln och då blir det materiellt fel att dessutom lägga ett schablonvärde på beskattningsunderlaget. Det bör också tydliggöras att cykelns värde, som ligger till grund för eventuell beskattning vid ett utköp, rimligen bör ha minskat i samma takt som förmånsbeskattning sker. Är beskattningsunderlaget för förmånen beräknat efter en avskrivningsperiod på sex år ska alltså arbetstagaren kunna köpa cykeln efter denna tid för 1 krona utan att förmånsbeskattas.

Sammanfattande bedömning

För samhället är det positivt för miljön om fler väljer att cykla samtidigt som det ökar den allmänna hälsan. Därför är det ett bra förlag att göra det mer förmånligt för arbetstagare att välja förmån av fri cykel. För att förslaget ska få någon avsedd effekt måste det också vara attraktivt för arbetsgivarna. Därför bör det skattefria beloppet motsvara ett inköpspris för en cykel motsvarande cirka 10 000 kr.

 

Tillbaka till övriga remisser