Svar: 2020-11-06
Remisslänk: Remiss 2020-09-28
Skatte- och tullavdelningen,
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar

Fi2020/03881

Syftet med förslaget är
– att öka incitamentet för att anställa ungdomar genom sänkta arbetsgivaravgifter

Betänkandet har remitterats till Srf konsulterna.

Remissinstanser

Remissvar:

Allmänt

I promemorian föreslås att en tillfällig nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och  allmän löneavgift  införs på ersättning  till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften och nio tjugondelar av de övriga avgifterna  ska  betalas på  ersättning upp till 25 000 kronor per kalender-månad. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2021 och tillämpas på ersättning  som utges under perioden den 1 april 2021 till  och  med  den 31 mars 2023.

Srf konsulterna varken instämmer i eller motsätter sig förslaget. Srf konsulternas förbund har dock   följande synpunkter på promemorian

  • Srf konsulternas förbund vill framföra vikten av att införa förändringar motsvarande de i denna promemoria i samband med kalenderårsskiften.

Srf konsulternas förbund anser att datumet för ikraftträdande bör sättas till den 1 januari 2021. Dels för att så tidigt som möjligt få en önskad effekt i anställningar, dels för företagens hantering av förändringen. Att ändra arbetsgivaravgifter mitt under året innebär betydande ökad administration Genom införandet av AGI (arbetsgivardeklaration på individnivå) har förutsättningarna att få rätt beräkning av arbetsgivaravgifter i rapportering till Skatteverket förbättras. Däremot så kvarstår att interna avstämningar och rapporteringar kan påverkas samt att en anställd då får olika nivåer under ett pågående kalenderår. Detta medför ytterligare regelverk att hålla reda på för företagen, som särskiljer sig från övriga arbetsgivaravgiftsnivåer såsom det befintliga för ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år.

  • Srf konsulternas förbund vill framföra vikten av att upphöra med tillfälliga åtgärder motsvarande de i denna promemoria i samband med kalenderårsskiften.

Srf konsulternas förbund anser att datumet för upphörande av de nedsatta arbetsgivaravgifterna ikraftträdande bör sättas till den 31 december 2022 om det ska motsvara den tidsperiod som promemorian föreskriver. Att ändra arbetsgivaravgifter mitt under året innebär ökad administration. Genom införandet av AGI (arbetsgivardeklaration på individnivå) har förutsättningarna att få rätt beräkning av arbetsgivaravgifter i rapportering till Skatteverket förbättras. Däremot så kvarstår att interna avstämningar och rapporteringar kan påverkas samt att en anställd då får olika nivåer under ett pågående kalenderår. Detta medför ytterligare regelverk att hålla reda på för företagen som särskiljer sig från övriga arbetsgivaravgiftsnivåer såsom det befintliga för ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år.

  • Srf konsulternas förbund vill framföra synpunkter på den nivå som arbetsgivaravgifter föreslås till.

Srf konsulterna anser att nivån för arbetsgivaravgifterna bör vara densamma som för den nedsättning som är gällande för ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Den nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift ska betalas  på  ersättning  upp  till  25  000 kronor per kalendermånad. Att ha två olika men så snarlika regelverk medför risk för felhantering.

Tillbaka till övriga remisser
 
20
jan
20 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2020 eller sista kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender