Svar: 2023-01-16
Remisslänk: Remiss 2022-12-29
Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen, Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor

Diarienummer: Fi2022/03553

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Förslaget innebär att anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst tolv redovisningsperioder vardera.

För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst fyra redovisningsperioder. Vidare föreslås det att anstånd för nu nämnda skatter och avgifter får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under perioden april–juni 2022. Slutligen föreslås att den bortre tidsgränsen för den ursprungliga anståndstiden för nämnda skatter och avgifter senareläggs till den 12 september 2023. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Remissvar:

Srf konsulterna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den angivna promemorian. Srf konsulterna tillstyrker förslaget i promemorian om utökade möjligheter till tillfälligt anstånd att betala skatt.

Remissinstanser

 

Tillbaka till övriga remisser
 
13
feb
13 feb

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto vid beräknat underskott av slutlig skatt (kvarskatt) på mer än 30 000 kronor. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender