Svar: 2021-03-05
Remisslänk: Remiss 2021-02-19
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor

Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Diarienummer: Fi2021/00808

Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter.

Remissinstanser

Remissvar:

Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Tillbaka till övriga remisser