Sök ny kurs

Sambandet redovisning och skatt

Uppdatera och utveckla dig inom det viktigaste på redovisningsområdet inklusive K2 och K3. Kursen ger dig en genomgång av K2-regelverket och huvuddragen i K3 med tonvikt på skillnaden mot K2 samt aktuella skattefrågor gällande sambandet redovisning och skatt.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult, Revisor
Kunskapsnivå: Påbyggnad
 

Sambandet redovisning och skatt

På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

Uppdatera och utveckla dig inom det viktigaste på redovisningsområdet inklusive K2 och K3. Kursen ger dig en genomgång av K2-regelverket och huvuddragen i K3 med tonvikt på skillnaden mot K2 samt aktuella skattefrågor gällande sambandet redovisning och skatt.

Kursinnehåll

 • Dagsläget för K-projekten
 • Huvuddragen i det nya huvudregelverket för årsredovisningsföretag, K3.
 • Viktiga skillnader mellan K2 och K3 och skattemässiga skillnader.
 • Värdering av varulager och pågående arbeten
 • Värdering av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 • Framtida utgifter/avsättningar
 • Redovisning av intäkter
 • Aktieägartillskott och koncernbidrag
 • Periodiseringsfonder
 • Underskottsavdrag
 • Utdelning, bolags- och skatterättsligt
 • Koncernbeskattning
 • Aktuella skatte- och redovisningsfrågor
 • Nya rättsfall m m
 • Ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn fr o m 1/1 2019 (prop 2017/18:245)
 • Primäravdrag på hyreshus införs med 12 % de första sex åren utöver vanliga v-m-avdrag
 • Bolagsskatten sänks från 22% till 20,6 % i två steg
 • Prop 2018/19:54 nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
 • Omedelbar beskattning vid överlåtelse av näringsverksamhet genom gåva där fordran avverkningsrätt ingår (HFD 2020-02-11)

Du får en genomgång av K2-regelverket och huvuddragen i K3 med tonvikt på skillnaden mot K2. Skattedelen innehåller, förutom nyheter inom exempelvis 3:12-reglerna både principiella och aktuella skattefrågor beträffande sambandet mellan redovisning och skatt. Detta är särskilt intressant sett i ljuset av K2- och K3-reglerna.

Kopplingen redovisning – skatterätt

Beskattningsrätten påverkas av utvecklingen på redovisningsområdet. Kopplingen mellan redovisnings- och skatterättsliga värderingsregler är ibland krånglig. I rättspraxis är kopplingen mellan redovisning och beskattning ett av de områden som är mest frekvent. Problemområdet är mer aktuellt än någonsin eftersom K2- och K3-reglerna kommer att leda till olika resultat. Detta kan också påverka det skattemässiga resultatet. För dig som är ekonomirådgivare är frågor inom det här området vanliga och svaren är sällan givna. Men, med aktuell kunskap på området kan du lösa uppgifterna snabbt och säkert. Dina kunder har stora förväntningar på dig.

Nyheter och utveckling

Under kursen får du lära dig reglerna för värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar. Du lotsas också på ett lättbegripligt sätt genom den allmänna nyhetsfloden, får inblick i de aktuella rättsfallen och deltar i diskussioner om den framtida utvecklingen. Genom den ändrade normgivningen på redovisningsområdet måste äldre skatterättslig rättspraxis läsas med försiktighet. Detta tillsammans med den skatterättsliga effekten av att olika företagskategorier får skilda redovisningsregler diskuteras särskilt på kursen. Nya rättsfall om bl.a. post-för-post-principen, beräkning av anskaffningsvärde, utrangeringsavdrag byggnad och avsättning för omstruktureringsreserv.

Kursmål

Du förstår sambandet mellan redovisning och beskattning och har nu kännedom om aktuell utveckling inom dessa områden.

Lämpliga förkunskaper

Du arbetar som redovisningskonsult, revisor eller på ett företags ekonomiavdelning och har redan god kunskap inom redovisning och beskattning.

Ingår

Kursdokumentation, lunch och kaffe

 
26
okt
26 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2020 eller tredje kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender