Stadgar

Stadgar för Srf konsulternas förbund

Antagna vid ordinarie kongress 2018-09-26

Ladda ner Srf konsulternas stadgar (pdf)

Se Srf konsulternas etiska regler

1 Namn
Srf konsulternas förbund (förbundet) är en branschorganisation för Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter

2 Ändamål
Förbundet ska
• auktorisera redovisningskonsulter
• auktorisera lönekonsulter
• verka för att upprätthålla medlemmarnas yrkesskicklighet
• verka för att näringsliv och myndigheter har kännedom om förbundet och dess medlemmar
• verka för en sund utveckling av regelverk och normer
• tillvarata medlemmarnas yrkesintressen samt i övrigt främja relationerna bland medlemmarna

3 Organisation
Förbundets organ är
a) Kongressen
b) Förbundsstyrelsen
c) Disciplinnämnden
d) Kvalitetsnämnden
e) Valberedningen
f) Revisorerna
g) Kretsar
h) Servicebyrån och andra dotter- eller dotterdotterföretag

4 Räkenskapsår
Förbundets räkenskapsår omfattar perioden maj-april. Detsamma gäller för kretsar.

5 Medlemsformer

Förbundet har aktiva och passiva medlemmar samt hedersmedlemmar.

Till hedersmedlem kan utses särskilt förtjänt medlem.

Förbundets förtjänstdiplom kan tilldelas den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar om att utse hedersmedlem samt att tilldela förtjänstdiplom.

Aktivt medlemskap (§§ 6-12)

6 Inträdeskrav
Aktiv medlem kan den bli som
a) är yrkesverksam som redovisningskonsult eller lönekonsult
b) inte är i konkurs
c) inte har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken
d) inte har belagts med näringsförbud
e) inte är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall mm.
f) är känd som pålitlig och hederlig samt även i övrigt bedöms lämplig att utöva verksamhet som redovisningskonsult eller lönekonsult
g) uppfyller såväl teori- som praktikkrav inom för yrkesrollen relevanta ämnen och områden enligt vad som beslutats av Srf konsulternas Förbundsstyrelse samt
h) har genomgått av Förbundsstyrelsen fastställda krav på examen med godkänt resultat.

7 Auktorisation
En aktiv medlem blir i och med medlemskapet i Srf konsulternas förbund Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad Lönekonsult.

8 Ansökan

Ansökan om medlemskap i förbundet ska göras med angivande av den typ av medlemskap som söks. Ansökan ska vara skriftlig.

Innan medlemskap beviljas kan yttranden inhämtas från aktiva medlemmar eller annan.
Medlemskap beviljas av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten till.

9 Innebörden av aktivt medlemskap
En aktiv medlem ska teckna ett abonnemangsavtal hos servicebyrån i enlighet med av Förbundsstyrelsen beslutade villkor och erlägga en avgift. Erlagd avgift återbetalas inte.

En aktiv medlem är skyldig att:
• genomgå av förbundet föreskriven och godkänd aktualitetsutbildning för varje 3-årsperiod
• genomgå av förbundet föreskriven och beslutad kvalitetskontroll för auktorisation samt
• teckna försäkring mot förmögenhetsförlust enligt av Förbundsstyrelsen fastställda grunder.

Om särskilda skäl föreligger kan Förbundsstyrelsen eller den som Förbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten till lämna anstånd med aktualitetsutbildning.

En aktiv medlem är skyldig att ansvarsfullt och under tystnadsplikt utföra sina uppdrag. Försäkran härom ska undertecknas av den inträdessökande på av Förbundsstyrelsen anvisat sätt. Medlem är i dessa avseenden ansvarig även för anlitade underkonsulter och anställd personal.

10 Disciplinära ingripanden mot aktiv medlem

En medlem som bryter mot förbundets stadgar, normer eller i övrigt brister i sin yrkesutövning eller skadar förbundet eller dess enskilda medlemmar kan av disciplinnämnden tilldelas en erinran eller en varning. Är omständigheterna sådana som anges i § 11 kan disciplinnämnden besluta om förverkande av medlemskapet.

Om det i samband med utförande av kvalitetskontroll framkommer brister enligt de riktlinjer som har utfärdats av kvalitetsnämnden, ska kvalitetsnämnden hos disciplinnämnden aktualisera frågan om medlemmen ska tilldelas en erinran eller en varning eller om medlemskapet ska förverkas. Om medlem helt undandrar sig kvalitetskontroll ska kvalitetsnämnden informera medlemsenheten om detta för vidare handläggning.

Medlem är skyldig att på anmodan av disciplinnämnden avge skriftligt svaromål och om så påkallas personligen infinna sig inför nämnden samt att förete de handlingar nämnden ålägger medlemmen att tillhandahålla.

Har disciplinnämnden beslutat att medlemskapet ska förverkas eller tilldelat medlem erinran eller varning, har medlemmen rätt att överklaga beslutet hos förbundsstyrelsen inom trettio (30) dagar från det att medlemmen tagit del av beslutet. Förbundsstyrelsen har befogenhet att upphäva beslutet och, om det befinns lämpligt, bestämma annan påföljd. Förbundsstyrelsen kan även besluta om att en ny utredning ska göras av disciplinnämnden. Förbundsstyrelsens beslut om förverkande ska för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av hela antalet styrelseledamöter.

11 Förverkande av aktivt medlemskap
Medlemskapet kan förverkas om medlem
a) inte längre är yrkesverksam
b) inte genomgått föreskriven aktualitetsutbildning eller kvalitetskontroll enligt § 9
c) inte har tecknat och betalt försäkringspremie för under § 9 angiven försäkring
d) inte erlagt stadgade avgifter eller annan otvistig skuld till förbundet, dotterföretag eller krets
e) underställts reglerna om förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
f) belagts med näringsförbud
g) är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3 § lagen (1958:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall m.m.
h) genom allvarligt åsidosättande av yrkesetiska regler eller på annat sätt förlorat sitt anseende som pålitlig och hederlig
i) straffats för brott som har samband med yrkesutövningen eller brott som annars är av allvarlig art
j) har uppvisat allvarliga brister i sin yrkesutövning som framkommit vid kvalitetskontrollen eller i övrigt.

Beslut om att medlemskap ska förverkas av skäl som anges ovan hänförliga till a), h), i) eller j) fattas av disciplinnämnden.

Beslut om att medlemskap ska förverkas av skäl som anges ovan hänförliga till b), c), d), e), f) eller g) fattas av servicebyrån. Vid behov av bedömning på dessa punkter kan servicebyrån hänskjuta sådana ärenden till Disciplinnämnden.

Om föreliggande brist leder till beslut om förverkande av medlemskap förverkas samtliga auktorisationer och därmed medlemskap som den aktuella medlemmen innehar. Om synnerliga skäl föreligger kan Förbundsstyrelsen lämna dispens. Medlem ska beredas tillfälle yttra sig innan beslut om förverkande fattas.

Om disciplinnämnden beslutar att förverka ett medlemskap, ska medlemmen underrättas om detta genom protokollsutdrag. Sådan underrättelse ska skickas senast inom två veckor från protokollets justering. Förbundsstyrelsen får inte offentliggöra anledning till förverkandet.

12 Eget utträde
Medlem som begär utträde ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta till medlemsenheten, med angivande av vilket medlemskap som utträdet avser och då medlemskapet ska upphöra.

Passivt medlemskap

13 Inträdeskrav

Passiv medlem kan den vara som har varit aktiv medlem eller som har genomgått eller genomgår utbildning för sådan teoretisk behörighet som krävs för aktivt medlemskap.

Ansökan om passivt medlemskap ges in till medlemsenheten. En passiv medlem ska erlägga en avgift.

14 Kongressen

Dagordning
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och ska sammanträda varje år före oktober månads utgång. På kongressen ska följande ärenden förekomma till behandling:
1) Kongressens öppnande
2) Val av förste och andre ordförande för kongressen
3) Godkännande av dagordning
4) Val av två sekreterare för kongressen
5) Val av
a) två justerare
b) två rösträknare
6) Fastställande av röstlängd
7) Fråga huruvida kongressen blivit behörigen sammankallad
8) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med tillhörande ekonomisk redovisning
9) Redogörelse för dotterbolagens verksamhet
10) Revisorernas berättelse
11) Disposition av resultatet samt fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernbalans- och koncernresultaträkning
12) Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i Förbundsstyrelsen
13) Behandling av i rätt tid inkomna motioner samt frågor som av Förbundsstyrelsen hänskjutits till kongressen.
14) Beslut om arvode till förbundsfunktionärer
15) Fastställande av avgifter:
a) årsavgift för aktiv medlem
b) årsavgift för passiv medlem
16) Beslut om antal styrelseledamöter
17) Val av förbundsstyrelse:
a) förbundsordförande
b) vice förbundsordförande
c) övriga ledamöter
d) suppleanter
18) Val av revisor jämte en suppleant eller revisionsbolag
19) Val av disciplinnämnd
a) ordförande
b) suppleant till ordförande
c) övriga ledamöter
d) suppleant till övriga ledamöter
20) Val av kvalitetsnämnd
a) ordförande
b) vice ordförande
c) övriga ledamöter
21) Val av valberedning
a) ordförande
b) vice ordförande
c) sekreterare
d) ytterligare ledamöter, om så erfordras
22) Val av övriga förbundsfunktionärer
23) Fastställande av riktlinjer för beslut på dotterbolags årsstämmor
24) Övriga frågor som inte får avse frågor av organisatorisk eller ekonomisk karaktär

Extra kongress

Extra kongress ska hållas om Förbundsstyrelsen har beslutat därom eller efter begäran av förbundsrevisor eller minst en femtedel av förbundets medlemmar.

På extra kongress kan endast behandlas sådana ärenden som angivits i kallelsen.

15 Rösträtt och förslagsrätt
Vid kongress äger varje personligen närvarande aktiv medlem en (1) röst, förutsatt att årets avgift för medlemskapet till förbundet erlagts senast den 30 april kongressåret.

Närvarande röstberättigad medlem kan företräda högst en frånvarande röstberättigad medlem genom fullmakt.

Förslagsrätt har varje röstberättigad medlem, revisor samt anställd i förbundet eller dess dotterföretag.

Röstning sker öppet såvida inte annat bestäms av kongressen.

Alla beslut fattas med enkel majoritet utom i beslut om stadgeändring eller upplösning som särskilt regleras i §§ 29-30 nedan.

16 Kallelse

Kallelse till ordinarie kongress sker av förbundsstyrelsen skriftligen eller via digitala media till aktiva medlemmar minst två månader, eller till extra kongress, minst en månad före kongressen.

17 Motioner och styrelsens förslag

Motioner till kongressen kan väckas av medlem, kretsstyrelse eller av kongressen utsedda särskilda organ. De ska vara förbundet tillhanda senast tre månader före ordinarie kongress.

Senast tre veckor före ordinarie kongress ska förbundsstyrelsen underrätta medlemmarna om sina förslag och inlämnade motioner. Förbundsstyrelsen ska avge yttrande över inkomna motioner.

18 Revision

Förbundets revisor ska vara auktoriserad. Om ett revisionsbolag väljs ska den huvudansvarige revisorn vara auktoriserad. Revisor och suppleant samt i förekommande fall revisionsbolag väljs för en tidsperiod om högst fyra år.

Förbundets revisor ska senast en månad före ordinarie kongress överlämna revisionsberättelse samt av denne påtecknad årsredovisning till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen

19 Säte och ansvarsområde
Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

Förbundsstyrelsen ska
• verkställa av kongressen fattade beslut
• arbeta med strategiska frågor, lobbying, nationellt och internationellt samarbete
• ge riktlinjer till samt utöva tillsyn över dotterföretag och kretsar,
• avge årsredovisning samt
• kalla till kongress och förbereda de ärenden som ska behandlas på kongressen.

20 Sammansättning och mandattider

Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, vice förbundsordförande samt lägst en och högst sju övriga ledamöter med högst två suppleanter.

Förbundsordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter väljs på två år och i sådan ordning att helst hälften av dem väljs årligen.

Samtliga ledamöter utom två måste vara aktiva medlemmar. Suppleanter ska vara aktiva medlemmar.

Mångfald bör eftersträvas i Förbundsstyrelsen. Styrelseledamöter bör därför inte vara verksamma på samma företag eller i samma företagsgrupp. Antalet ledamöter i styrelsen som är Auktoriserade Redovisningskonsulter respektive Auktoriserade Lönekonsulter ska i möjligaste mån återspegla hur många medlemmar som hör till resp. konsultkategori.

Den som har varit ordinarie ledamot under sex år i följd är inte valbar till ledamot för en ny period förrän två år senare. Ledamot som nämns i föregående mening är dock valbar till ordförande eller vice ordförande. Detsamma gäller om ledamoten någon gång under de sex åren har varit antingen ordförande eller vice ordförande.

Den som har varit ordinarie ledamot under tio år i följd är inte valbar till ledamot för en ny period förrän fem år senare.

Förbundsstyrelsen äger rätt att adjungera en eller flera personer att närvara vid styrelsemöte.

21 Styrelsebeslut
Styrelsen är beslutför om samtliga styrelseledamöter har kallats till sammanträdet och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas, om inte annat framgår av stadgarna, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

22 Delegering och firmateckning

Förbundsstyrelsen kan delegera beslutanderätt till särskilda organ, enskild styrelseledamot eller till anställd i förbundet eller dotterföretag.

Förbundsstyrelsen utser firmatecknare inom sig. Förbundsstyrelsen kan i särskilda frågor bemyndiga rätten att teckna förbundets firma på anställd i förbundet eller dotterföretag.

23 Årsredovisning

Senast två månader före ordinarie kongress ska förbundsstyrelsen överlämna årsredovisningen för revision.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska senast tre veckor före kongressen finnas tillgänglig för samtliga medlemmar.

24 Kretsarna

Landet delas in i kretsar enligt beslut av förbundsstyrelsen.

En aktiv medlem tillhör den krets inom vars område medlemmen har sin huvudsakliga verksamhet.

En krets ska anta stadgar som ska godkännas av förbundsstyrelsen för att bli gällande. Förbundsstyrelsen ska tillhandahålla normalstadgar för kretsar.

Varje krets har rätt att för varje aktiv medlem inom kretsen erhålla ett kretsbidrag av förbundet.

Vid kretsstyrelsemöte eller kretsårsmöte ska föras protokoll, som i vidimerad kopia ska tillställas förbundsstyrelsen inom trettio dagar.

Förbundsstyrelsen har rätt att med omedelbar verkan upphäva beslut av krets eller kretsstyrelse, som strider mot förbundets eller kretsens stadgar eller ej anses förenligt med förbundets intressen.

Förbundsstyrelsen har rätt att förklara verksamheten inom viss krets vilande, om det finns skäl för detta.

Medlem som tillhör en vilande krets äger rätt att delta i den verksamhet som annan krets bedriver.

Övriga förbundsorgan

25 Kvalitetsnämnden och disciplinnämnden

Kvalitetsnämnden

Kvalitetsnämndens uppgift är att leda och utveckla förbundets kvalitetssystem samt övervaka att medlem genomgår kvalitetskontroll enligt § 9. Kvalitetsnämnden ska upprätta för kvalitetskontrollen erforderliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar i enlighet med av förbundsstyrelsen lämnade principer.

Kvalitetsnämnden ska bestå av ordförande, vice ordförande samt minst två och högst fyra övriga ledamöter. Kvalitetsnämndens ledamöter ska vara erfarna och minst tre av dessa ska ha aktivt medlemskap i förbundet.

Kvalitetsnämndens ledamöter ska väljas för två år i taget och i sådan ordning att närmast hälften av dem väljs årligen. Till ledamot i nämnden får inte utses någon, som under samma tid, är ledamot eller suppleant i förbundets styrelse, dotterföretags styrelse, disciplinnämnden eller valberedningen eller är anställd i förbundet eller något av dess dotterföretag. Den kan inte heller utses, som under samma tid, är förbundets revisor eller revisorssuppleant.

Kvalitetsnämnden är beslutför med ordföranden och minst två övriga ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden ensam.

Kvalitetsnämnden äger rätt att adjungera en eller flera personer att närvara vid nämndmöte.

Rapportering av kvalitetsnämndens arbete ska ske löpande till förbundsstyrelsen och ska redovisas i sammandrag till kongressen och sändas ut senast tre veckor före ordinarie kongress.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden ska utreda frågor om disciplinära åtgärder mot medlemmar samt besluta om erinran, varning eller förverkande av medlemskap enligt §§ 10 och 11.

Disciplinnämnden består av ordförande samt lägst fyra och högst sju övriga ledamöter med högst samma antal suppleanter. Ordföranden ska inneha erforderlig juridisk kompetens och erfarenhet. Övriga ledamöter ska vara erfarna och ha aktivt medlemskap i förbundet. Det ska finnas en suppleant för ordföranden med motsvarande kompetens.

Disciplinnämndens ledamöter och suppleanter väljs för två år i taget och i sådan ordning att närmast hälften av dem väljs årligen. Till ledamot eller suppleant i nämnden får inte utses någon, som under samma tid är ledamot eller suppleant i förbundets styrelse, ledamot eller suppleant i dotterföretags styrelse, ledamot eller suppleant i valberedningen, anställd i förbundet eller något av dess dotterföretag eller förbundets revisor eller revisorssuppleant.

Disciplinnämnden är beslutför med ordföranden och minst tre övriga ledamöter närvarande. Beslut om komplettering av utredning i ärende kan dock ordföranden fatta ensam. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Beslut om påföljd ska ange de skäl som beslutet grundas på.

Disciplinnämnden ska upprätta en redogörelse över sitt arbete under mandatperioden. Redogörelsen ska sändas ut senast tre veckor före ordinarie kongress.

26 Valberedningen

Valberedningen nominerar förbundsordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor, revisorsuppleant och övriga förtroendevalda. Valberedningen lägger fram sitt förslag på den ordinarie kongressen. Skulle en extra kongress inkallas under löpande mandatperiod ska valberedningen framlägga erforderliga förslag till förtroendevalda.

Valberedningen ska föreslå vilka som ska företräda förbundets aktier i helägda dotterföretag.

I samråd med företrädare som nyss sagts ska valberedningen föreslå bolagsstämmorna funktionärer i enlighet med respektive dotterföretags bolagsordning. Till bolagsstämmorna i förbundets övriga dotterföretag ska valberedningen föreslå revisor med suppleant.

Valberedningen ska varje år upprätta riktlinjer för sitt arbete samt redovisa dessa i samband med att förslagen på funktionärer presenteras vid kongressen.

Valberedningen ska föreslå ersättning till förbundsfunktionärer. Arvoden till valberedningen föreslås av Förbundsstyrelsen.

Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter som väljs för en tid av två år och i sådan ordning att helst hälften väljs årligen. Förslag på ledamöter ska lämnas av samtliga kretsordförande till kretsordföranden för den till medlemsantalet största kretsen. Denne kretsordförande ska till den sammankallande i valberedningen framföra förslagen till förbundsfunktionärer.  Till ledamot eller suppleant i valberedningen kan inte utses någon, som under samma tid innehar uppdrag inom förbundet eller dess organ eller är anställd i förbundet eller dess dotterföretag. Valberedningen ska inom sig utse en sammankallande.

Valberedningen ska från medlemmarna begära in förslag på kandidater genom förbundets tidskrift eller på annat sätt senast sex månader före ordinarie kongress. Valberedningens förslag ska meddelas medlemmarna senast med kallelse till kongressen. Valberedningen ska upprätta en redogörelse över sitt arbete under mandatperioden. Redogörelsen ska sändas ut senast tre veckor före ordinarie kongress.

Övrigt

27 Dotterföretag
Förbundsstyrelsen ska fastställa och följa upp mål för dotterföretagens verksamhet samt rösta vid dotterföretagens bolagsstämmor enligt det mandat som ges av kongressen.

28 Tvister
I fall då uppkomna tvister inom förbundet inte kan lösas vid ordinarie eller extra kongress, ska dessa avgöras av Stockholms tingsrätt.

29 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av kongressen med minst tre fjärdedels majoritet av antalet avgivna röster. Beträffande §§ 1, 2, 3, 6, 9, 11, 15, 19, 20, 26, 29 och 30 kan dessa endast ändras genom beslut fattade vid två på varandra följande kongresser, därav minst en ordinarie, och vid den kongress som sist hålles biträtts av minst tre fjärdedelar av de närvarande röstande. Kallelse till den sistnämnda kongressen får inte ske innan första kongressen hållits.

30 Förbundets upplösning

Beslut om upplösning av förbundet kan endast fattas med minst tre fjärdedels majoritet av antalet avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie kongresser.

Vid upplösning ska förbundets kapital användas enligt beslut, som fattas vid den senast hållna kongressen.

 
20
nov
20 nov

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender