Remisser

 

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

S2020/02592/SF Remissvar Sammanfattning Först vill Srf konsulterna framföra ett tack för snabb hantering av detta förslag i svåra tider. Det är uppskattat att befintliga system används för att snabbast möjligt omsätta förslaget i praktiken. När det gäller promemorian tillstyrker ...

Läs Remissvar

Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

Diarienummer: Fi2019/00944/S1 Remissinstanser

Läs Remiss
 

Förslag till ändringar i regler om försäkringsrörelse och om försäkringstekniska grunder

FI Dnr 17-21914 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag till ändringar avseende kreditriskhantering. Remissvar: Srf konsulternas förbund har inget att invända mot Finansinspektionens förslag till ändringar och ...

Läs Remissvar
 

Skattelättnad för arbetsresor

(SOU 2019:36) Fi2019/02525/S1 Srf konsulternas förbund har valt att lämna synpunkter angående SOU 2019:36. Remissvaret anges enligt nedan. Remissvar Syftet med förslagen som utredningen föreslår är att förenkla förutsättningarna kring längre arbetsresor. Lagändringen föreslås ...

Läs Remissvar
 

F-skattesystemet – en översyn SOU

(SOU 2019:31) Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter. 1. Sammanfattning Srf konsulterna avstyrker förslaget i sin helhet. I det fall förslaget leder till ...

Läs Remissvar
1 2 3 33