Remisser

 

Utkast till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter

(I2022/02185) Remissvar Av förslaget till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter framgår att stödet är avsett för fysiska personer som tar ut el från ett nätföretags elnät i en eller flera uttagspunkter för konsumentändamål (2 och 3 §§). Även den

Läs Remissvar
 

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Fi2022/02813 Remissvar Srf konsulternas förbund har valt att lämna synpunkter på förslagen i promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil. Srf konsulternas förbund har tidigare lämnat synpunkter på SOU 2019:36 Skattelättnad för arbetsresor. Srf

Läs Remissvar

Förslag på ny struktur av BAS-kontoplanens konton för anläggningstillgångar samt ändringar i kontona för övriga externa kostnader

BAS-intressenternas Förening genomför en total översyn av kontoplanen.  Remissen är ställd till bland annat BAS medlemmar och de som deltagit i workshops avseende kontoplanen, men den är öppen för alla att svara på. Remissvar: Srf konsulterna har erbjudits möjlighet att svara på

Läs Remissvar
 

Ny lag om källskatt på utdelning

Diarienummer: Fi2022/01841 Remissinstanser Synpunkter Srf konsulternas medlemmar biträder cirka 330 000 företag. Så gott som alla de företagen är kupongbolag, dvs. de är inte avstämningsbolag. Vad gäller utdelning på onoterade andelar som lämnas till en fysisk person föreslås att

Läs Remissvar
1 2 3 43