Remisser

 

Tryggare bostadsrätt

Ju2021/03758 Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tryggare Bostadsrätt (Dnr Ju2021/03758). Promemorian kompletterar betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31). Betänkandet och promemorian

Läs Remissvar
 

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under sommaren 2022

Fi2021/03062 Syftet med förslaget är att öka incitamentet för att anställa ungdomar under sommaren genom att tillfälligt införa ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter. Betänkandet har remitterats till Srf konsulternas förbund. Remissinstanser Remissvar: Allmänt I promemorian

Läs Remissvar
 

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Diarienummer: Fi2021/03225 Remissinstanser Bakgrund I promemorian föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens 30 000 kr till 80 000 kr per beskattningsår. Synpunkter Srf konsulterna tillstyrker den föreslagna ändringen, men förordar att

Läs Remissvar
 

Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen

Diarienummer: Fi2021/02553 Remissvar Srf konsulterna ser positivt på förslaget. Förslaget om frivillig schablonbeskattning är väl genomtänkt och ger ett enkelt och bra system för både kunden, mikroföretagaren och Skatteverket. I takt med att gigekonomin växer och att allt fler har

Läs Remissvar
 

Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete

Diarienummer: Fi2021/03047 Remissinstanser Bakgrund I promemorian föreslås – att Skatteverket ska handlägga ärenden om stöd vid korttidsarbete som lämnas vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter hos en enskild arbetsgivare, dvs. stöd som lämnas enligt 5 a § lagen

Läs Remissvar