Remisser

 

Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen

Diarienummer: Fi2021/02553 Remissvar Srf konsulterna ser positivt på förslaget. Förslaget om frivillig schablonbeskattning är väl genomtänkt och ger ett enkelt och bra system för både kunden, mikroföretagaren och Skatteverket. I takt med att gigekonomin växer och att allt fler har

Läs Remissvar
 

Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete

Diarienummer: Fi2021/03047 Remissinstanser Bakgrund I promemorian föreslås – att Skatteverket ska handlägga ärenden om stöd vid korttidsarbete som lämnas vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter hos en enskild arbetsgivare, dvs. stöd som lämnas enligt 5 a § lagen

Läs Remissvar
 

En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

Fi2021/02865 Remissinstanser Remissvar: Srf konsulterna ser positivt på förslaget men har följande synpunkter. Enligt förslaget kan anståndstiden förlängas med ytterligare som längst 15 månader. Enligt Srf konsulterna kan det i vissa fall krävas att anståndstiden behöver förlängas

Läs Remissvar
 

Förslag till allmänna råd om ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd samt ändring av tillhörande vägledningar med avseende på datum för avgivande av årsredovisning m.m.

Dnr 2021:83, Dnr 2021:84, Dnr 2021:85 Remissinstanser Remissvar: Srf konsulternas förbund tillstyrker huvudförslagen till ändringar i de olika regelverken. Frågan om datering av årsredovisningen och de olika begreppen upprättande och avgivande har ställts på sin spets i samband med att

Läs Remissvar
 

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning och koncernredovisning

Dnr 2021:82 Remissvar: Srf konsulterna tillstyrker förslaget att upphäva punkt 9.3 i BFNAR 2012:1 som innebär att ett företag för särskilt ändamål, SPE, ska omfattas av koncernredovisningen om moderföretaget har bestämmande inflytande utan att vara ägare. Med den nuvarande lydelsen

Läs Remissvar
 
17
aug
17 aug

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:  – momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och  – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den  ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender